หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

มช.ถวายปริญญากิตติมศักดิ์สมเด็จพระเทพฯ

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์    ให้ขอพระราชทานทูลเกล้า       ทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ ในด้านพยาบาลศาสตร์ที่ทรงพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และทรงสนับสนุนกิจการด้านพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของประชาชน ด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สมควรได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ วงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

ดังนั้นคณะผู้บริหาร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 มกราคม 2559 ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเป็นประธานพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 50 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระการุณย์สู่วิชาชีพการพยาบาล และสุขภาวะของประชาชนชาวไทย และทรงงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี

เพื่อพัฒนาในมิติต่างๆ   โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ/ทุกวัย ทรงห่วงใยทุกข์สุของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า   ให้มีโภชนาการ สุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี ทรงสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล และพระราชทานาขวัญ กำลังใจแก่พยาบาลวิชาชีพโดยตลอดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ สภามหาวิทยาลัยเชียงบใหม่จึงขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่พระองค์ท่าน.