หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

รพ.สวนปรุงชี้หลังออกพรรษา ควรเลิกดื่มเหล้า-เบียร์จะดีที่สุด

Author by 20/10/14No Comments »

scoop_2554_07_19_01         โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมรณรงค์ การสร้างพลังใจเลิกดื่มสุราได้หลังออกพรรษา หลังจากพบว่าสถิติของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า วัยรุ่นหญิงเริ่มดื่มสุราเมื่ออายุ 15 ปี ถึงเกือบ 15 ล้านคน  โดย น.พ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง ชี้แจงถึงโครงการสร้างพลังใจเลิกดื่มสุราได้หลังออกพรรษาว่า โรงพยาบาลสวนปรุงจัดโครงการนี้ขึ้น เพราะจากสถิติผู้หญิงที่มารับการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ที่โรงพยาบาลสวนปรุง พบว่าในปี 2555 มีจำนวน 401 ราย ปี 2556 จำนวน 432 ราย โดยจะมากในช่วงเข้าพรรษาและเดือนแรกที่ออกพรรษา การลด ละ เลิกสุรา นอกจากจะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองแล้ว ยังเพิ่มความรักความอบอุ่นในครอบครัว และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย และการรณรงค์เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็มีหลายคนที่เลิกดื่มได้ แต่ก็จะกลับมาดื่มอีกหลังจากนั้น

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้ติดสุรามากขึ้นมีหลายประการ ทั้งการยอมรับในสังคม ทำให้การดื่มตามงานสังคมต่าง ๆ มากขึ้น หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก โดยเฉพาะเหล้าขาว รองลงมาก็คือ เบียร์ การเลิกดื่มสุราให้สำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น สร้างแรงบันดาลใจในการหยุดดื่ม ปรับแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของตนเอง ให้กำลังใจและสร้างจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ การเลิกดื่มสุราควรได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธีในสถานพยาบาลเฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลของรัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลผู้ให้คำปรึกษาการเลิกเหล้าอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสุราสามารถโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง.