หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ระบุคนไทยเสียชีวิตจากสูบบุหรี่อื้อ รพ.สวนดอกเปิดคลินิกเลิกได้ผลดี

Author by 2/06/14No Comments »

med_logo            เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  โดยกล่าวว่า บุหรี่ถือเป็นสารเสพติดที่อันตรายติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด และการเสพติดบุหรี่ถือเป็นวิกฤติการณ์ของปัญหาสาธารณสุข  การบริโภคยาสูบเป็นเหตุการณ์ตายอันดับต้นๆ ที่สามารถป้องกันได้ ทุกวันนี้มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ถึงปีละประมาณ 45,000 คน หรือวันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 5 คน  ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ได้มีการรณรงค์/จัดกิจกรรม  เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบอย่างเข้มข้นมากขึ้น

ผศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร  กล่าวเสริมว่า มีการเปิดคลินิกเลิกบุหรี่ ที่ห้องตรวจจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีระบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ เริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การวางแผนช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ การติดตามผลลัพธ์การเลิกบุหรี่ และการส่งต่อเพื่อให้ได้รับการบำบัดรักษาที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้การดำเนิน “โครกงารสวนดอกปลอดบุหรี่” เพื่อรณรงค์ให้บุคลกรและชุมชน ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ซึ่งการรณรงค์ให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่เป็นนโยบายสำคัญ ในการช่วยผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ปัจจัยสำเร็จที่ทำให้โครงการดำเนินไปได้ด้วยดี คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและการทำงาน ทำให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเข้ามาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนร่วมกัน  เพราะงานควบคุมยาสูบไม่สามารถจะดำเนินไปเพียงลำพังได้

จึงได้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาจิตเวช ห้องตรวจจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยฉุกเฉิน  จัดนิทรรศการรณรงค์การงดสูบบุหรี่  จัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมด้านการควบคุมยาสูบจากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล มอบรางวัลประกวดคำขวัญ “สวนดอกปลอดบุหรี่” เสวนากับผู้ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ กิจกรรมวันวิชาการ ประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยของการสูบบุหรี่ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ การตรวจระดับก๊าซคาร์บอนนอกไซด์จากลมหายใจ และการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เป็นต้น.