หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ลำพูนพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 49 ราย

Author by 19/07/15No Comments »

        thainews180        เผย จ.ลำพูน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 49 รายในปีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุม ป้องกันโรค พร้อมบูรณาการกับโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

นายเจริญ สิทธิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำพูน กล่าวในรายการ ผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทาง สวท. ลำพูน เอฟเอ็ม 95 เม็กกะเฮิร์ตซ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2558 ว่า ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย   เริ่มประมาณกลางเดือนพ.ค. ไปจนถึงเดือนต.ค. การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิดที่แพร่ระบาดได้ง่าย

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจึงประกาศแจ้งเตือน เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สำหรับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในช่วงนี้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคติดต่ออื่นๆ และภัยสุขภาพอื่นๆ เน้นโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอาจมีน้ำท่วมขัง เป็นสาเหตุให้ยุงและแมลงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สร้างความรำคาญและนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและกำจัดยุงโดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออก สามารถเพาะพันธุ์และแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จ.ลำพูน ตั้งแต่ปี 2553-2557 พบผู้ป่วย จำนวน 2,159 ราย แยกเป็น ปี 2553 จำนวน 533 ราย ปี 2554 จำนวน 102 ราย ปี 2555 จำนวน 237 ราย ปี 2556 จำนวน 1,251 ราย และในปี 2557 มีจำนวน 36 ราย ในปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 13 ก.ค. 2558 พบผู้ป่วย 49 ราย แนวโน้มผู้ป่วยจะมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงระบาดของโรคนี้ กลุ่มอายุผู้ป่วยพบว่า เป็นมากในวัยเรียน และวัยทำงาน มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ ได้มีการบูรณาการกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กับโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ มาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค คือ ไม่ให้ยุงเกิดและไม่ให้ยุงกัด

สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำพูน ขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค หมั่นดูแลสุขภาพร่ายกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการควบคุมป้องกันโรค โดยจัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารกำจัดยุงและแมลง พร้อมออกตรวจตราและให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้กำชับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจตราและตรวจสอบน้ำขังในภาชนะ พร้อมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วย การตาย รวมทั้ง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออก.