หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ศูนย์บริการพยาบาล มช.ชวน ร่วมโครงการผู้สูงวัยมีคุณภาพ

Author by 6/01/15No Comments »

การเกษียณอายุนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องสถานภาพและบทบาททางสังคม ปัจจัยเหล่านี้ย่อมทำให้ผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ด้านของสุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2558 “การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ” สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 55-65 ปี เพื่อนำความรู้ ข้อคิด และข้อปฏิบัติที่ได้จากการโครงการนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าภายหลังเกษียณอายุ โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย อาทิ ขึ้นดอยอินทนนท์ สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดล, นภพลภูมิสิริ  เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร  เยี่ยมชมพุทธสถานล้านนา ไหว้พระ 9 วัด ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  เลือกซื้อของฝากจากกลุ่มทอผ้า จังหวัดลำพูน ไปสัมผัสวิถีชีวิตของช้าง การฝึกสอนช้าง และชมการแสดงช้างรวมถึงนั่งช้าง ณ ปางช้างแม่สา ชมความสวยงามแบบล้านนา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ และแวะชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับวิทยากรในโครงการได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณจากธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ และพระอาจารย์ภิกษุสงฆ์ ในการให้ข้อคิดการดำรงชีวิตของผู้เตรียมตัวเกษียณอายุ โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รุ่น รับจำนวนรุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 2  ระหว่าง 22-26 มิถุนายน  2558  และ รุ่นที่ 3  ระหว่าง 24-28 สิงหาคม 2558 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์: 053-946074,      053-949151, 081-9925828 Email: nsccmunews @gmail.com และดูรายละเอียดได้ที่ www. nurse.cmu.ac.th/nsccmu