หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ศูนย์อานามัยพื้นที่สูงระดมสร้างส้วม โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ชม. ที่แม่แจ่ม

Author by 18/05/14No Comments »

10173536_562035353909747_6507470690713490531_n (1) copy       เมื่อเร็ว ๆ นี้   ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย ได้จัดพิธีเปิดโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ ณ ที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน มีนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่มกล่าวต้อนรับ ภายในงานมีนิทรรศการโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปรับปรุงและสร้างส้วมให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อําเภอแม่แจ่มจัดทำ 10  แห่ง เพื่อให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีส้วมที่ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงการจากโรคระบบทางเดินอาหาร และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

การดําเนินงานโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนประกอบด้วย บริษัท สยามซานิทารีแวร์จํากัด,  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน),  บริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จํากัด สมาพันธ์ออฟโรคประเทศไทย และภาคเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมด้วย  ตามโครงการมีการปรับปรุงและสร้างส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 60 แห่ง จำนวน 600 ห้อง เพื่อให้ส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสะอาดได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างอนามัยพื้นฐานให้กับเด็ก และเยาวชนให้ดีขึ้น ตามแผนงานของศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ของกรม อนามัยซึ่งรับผิดชอบดูแลภารกิจในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชาวไทยภูเขาบน  พื้นที่สูง

สำหรับในอําเภอแม่แจ่ม ได้สร้าง-ปรับปรุงห้องน้ำรวม 10  แห่ง ได้แก่บ้านถวน, บ้านมืดหลอง,บ้านอมสูง,บ้านกิ๋วสะแวกใต้,บ้านแอบใน,บ้านกองบอนใต้,บ้านสันปูเลย, บ้านโปงขนุน,บ้านสบผาหลวง และบ้านห้วยทรายเหลือง โดยศูนย์อนามัยพื้นที่สูง ได้นําแบบแปลนการสร้างส้วมของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงสร้างส้วมแบบ 2 ห้อง แยกหญิงชาย) มาเป็นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ กศน.อําเภอแม่แจ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงแบบแปลนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด.