หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สถาบันเด็กราชนครินทร์จับมือ คณะพยาบาลฯพัฒนาบุคลากร

Author by 2/06/14No Comments »

IMG_3837 copy         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ น.พ.สมัย ศิริทองถาวร ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ร่วมลงนามกับ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน โดย ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า จากสภาพสังคมปัจจุบันส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยรวมถึงเด็กและวัยรุ่นเป็นอันมาก จากการสำรวจข้อมูลของกรมสุขภาพจิตร่วมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพพบว่า ในปี 2554 มีเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก สมาธิสั้น และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าถึงบริการเพียงร้อยละ 5.23 , 1.20 และ 3.90 ตามลำดับ

นอกจากนั้น ยังพบว่าข้อมูลจากสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยพบว่า ปี 2553 เด็กวัย 1-3 ปี, 4-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 70.3 และ 68.2 ตามลำดับ โดยมีเด็กเพียงร้อยละ 20 ที่ได้รับการประเมินพัฒนาในคลินิกเด็กดีและพบว่ายังไม่มีระบบจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงและมีพัฒนาการบกพร่อง รวมถึงจากการสำรวจระดับสติปัญญาสุขภาพจิตพบว่า ในปี 2554 เด็กไทยทั่วประเทศ มี IQ เฉลี่ย 98.59 โดยเด็กไทยร้อยละ 48.5 มีระดับสติปัญญาต่ำ ดังนั้น ทางกรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทำหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขึ้น โดยจะทำการเปิดสอนรุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2557 ใช้ระยะเวลาในการอบรม 4 เดือน และคาดว่าจะเปิดเทอมอบรมได้ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเพียงพอต่อความต้องการดูแลทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ.