หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สภากาชาดเชิญชวนประชาชนร่วมรับการคัดเลือกรับรางวัล 58

Author by 10/08/15No Comments »

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย         ในปี .. 2558 ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้มีผลงานเสนอตัวและ องค์กร เข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ปลายปีนี้

นายถิรไชย แจ้งไพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี และได้มีการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอดส์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อทุกๆด้าน ทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวและสังคม อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านการแพทย์ สื่อสร้างสรรค์ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ครอบครัวและชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ จะได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2588 ที่กรุงเทพฯ

เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วทุกภาคของประเทศ ทางศูนย์วิจัยฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนน ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-2522568 ถึง 9.