หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สสจ.จับมือภาคีร่วมใจจัดกิจกรรม เมืองปลอดบุหรี่นพบุรีศรีนครพิงค์

Author by 7/09/14No Comments »

e_ajkmnsvy2489         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  จัดงานสานพลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมใจ “สู่เมืองปลอดควันบุหรี่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 19.00 น. ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  ทั้งนี้ น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบคิดเป็นร้อยละ 22.8 มีอัตราการสูบบุหรี่และปริมาณการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 35 ของประเทศไทย แต่สิ่งที่น่าวิตกก็คือ  ตัวเลขของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและนักสูบบุหรี่ที่เป็นเพศหญิงด้วย  เนื่องจากบุหรี่มีชนิดใหม่ออกมาตีตลาด  และกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเยาวชนและผู้หญิง  รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว  จึงถูกชักจูงจากสื่อต่างๆ  และผู้ที่อยู่รอบข้างได้ง่าย  จึงเป็นเหตุจูงใจให้เยาวชนและผู้หญิงหันมาเป็นนักสูบหน้าใหม่

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”  โดยนำร่องเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เน้นสถานที่ปลอดควันบุหรี่ตามกฎหมายอันได้แก่ 1.สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 2.สถานศึกษา 3.สถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4.ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ 5.ศาสนสถาน สู่การปฏิบัติทุกภาคส่วน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตามกฎหมายที่ถูกต้อง  ไม่มีการโฆษณา  และขายบุหรี่ให้เด็กต่ำกว่า  18  ปี

ดังนั้นในวันที่ 7 กันยายน 2557 จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” และเน้นการสานพลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมใจสู่เมืองปลอดควันบุหรี่กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา  18.00  น.  เป็นต้นไป ณ  ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พิ้นถิ่นล้านนา  ซึ่งมีการแสดงของภาคีเครือข่าย พิธีเปิดงานโดย  ผวจ.เชียงใหม่มีนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบของภาคีเครือข่าย  และโทษพิษภัยของบุหรี่ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ทุกท่านร่วมงานในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว.