หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุขจัดอบรมหลายภาคส่วน เครือข่ายเฝ้าระวงังเหล้าบุหรี่เชียงใหม่

Author by 18/05/14No Comments »

logo DDC 3            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสียงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน การอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝายปกครอง, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สรรพสามิต, นิติกรท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์จากเรียนมัธยมในท้องพี่ และสื่อมวลชน ในเขตอำเภอเมือง อ.สันทราย อ.สันกำแพง อ.หางดง จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างทีมงานพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทราบแนวทางและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ  สนับสนุนการดำเนินงานของทีมตรวจบูรณาการ และทีมชุดตรวจจัดระเบียบสังคมของแต่ละอำเภอในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีวิทยาการที่มีความรู้มาอบรม และฝึกปฏิบัติโดยการลงพื้นที่จริง โดยนพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องมีการเรียนรู้ สร้างความชำนาญ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่       มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกำหนดไว้

เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเทียว มีจำนวนสถานบันเทิง ร้านอาหารและร้านค้า เป็นจำนวนมาก ซึ่งการมีพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละอำเภอ  ได้นำความรู้จากวิทยากรนำไปประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนในการระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงคัดเลือกตัวแทนจาก 4 อำเภอในจึงหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม อนาคตจะขยายครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอได้รับความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.