หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุขมอบอุปกรณ์อสม. พร้อมออกปฏิบัติงานทุกชุมชน

Author by 28/05/14No Comments »

มอบอุปกรณ์ อสม copy      ในฐานะที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อสม. จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 4 ล้านบาทมาให้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิจกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นไปตามนโยบายของกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อสม.ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ และงานสุขภาพภาคประชาชน

สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อสม. โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 4,122,000 บาท โดยได้สำรวจความต้องการของ อสม. ว่ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าใส่เครื่องมือแบบมีสายสะพาย พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นหมู่บ้านละ 1 ใบ ทั้งหมด 2,170 ใบ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบนอนเป็นแบบเข็ม จำนวน 500 เครื่อง มอบให้ตำบลละหนึ่งเครื่อง ที่เหลือให้พื้นที่ตามความจำเป็น โทรโข่ง 40 วัตต์ จำนวน 400 ตัว มอบให้ตำบลละ 1 เครื่อง และที่เหลือตามความจำเป็น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ อสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 94 ชุดไปแล้ว เพื่อนำไปใช้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนที่เหลือได้ทยอยส่งมอบในครั้งนี้ และต่อไป.