หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุขเชียงใหม่เร่งให้วัคซีนคอตีบและบาดทะยักกลับมาระบาด

Author by 3/02/15No Comments »

1125      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก โดยกล่าวว่า เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการเร่งรัดและรักษาความครอบคลุมวัคซีนให้สูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคคอตีบเป็นโรคหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญ เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณการกลับมาระบาดอีกครั้ง ในปี 2552 โดยพบผู้ป่วยจำนวนมากใน 3 จังหวัดภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก สาเหตุเกิดจากไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ต่อมาในปี 2555 ได้มีการระบาดของโรคคอตีบเกิดขึ้นในผู้ป่วย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง และมีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่

สาเหตุของการระบาดในกลุ่มนี้พบว่า  เกิดในกลุ่มผู้ที่ไม่มีภูมิต้านทานโรคหรือมีภูมิคุ้มกันโรคในระดับที่ไม่เพียงพอ  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนหรือเกิดในช่วงต้นของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2520)  และเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์  ซึ่งมักเป็นกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร  จากการศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน พบว่าระดับภูมิคุ้มกันโรคคอตีบในประชากรไทยกลุ่มอายุต่างๆ มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ        ที่มากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 20 ถึง 50 ปี ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก dT ทั่วประเทศขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคและจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง        พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ทั้งนี้ สถานการณ์ผู้ป่วยในปี 2557 ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยโรคคอตีบ อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อ เนื่องจากมีคนเข้าออกตลอดเวลา ทั้งแรงงานและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ฯลฯ ส่วนวัคซีนที่ใช้ใน    การรณรงค์ครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยักอยู่ในเข็มเดียวกัน เป็นวัคซีน     ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและความปลอดภัย หลังจากได้รับวัคซีนแล้วอาจจะมีไข้ปวดบวม      แดงร้อนบริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่มักไม่รุนแรง อาการที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีนไม่มากนัก.