หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

หมอระบุคนขาดกินเกลือไม่ได้ ดันผู้ค้าเสริมไอโอดีนให้ถูกต้อง

Author by 26/12/14No Comments »

IMG_0045           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค ปี 2558″ มีผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนจากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเข้าร่วม 100 คน โดยมี พ.ญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการกล่าวรายงาน และ น.พ.ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และมี น.พ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการมาร่วมดำเนินการประชุมด้วย โดยรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศยังคงมีอยู่  แม้ความรุนแรงของปัญหาจะมีแนวโน้มลดลง แต่การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเป็นสิ่งที่กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะหากมาตรการและวิธีการดำเนินงานย่อหย่อนลง ปัญหาการขาดสารไอโอดีนจะกลับมาอีก และอาจเป็นปัญหาที่รุนแรงเหมือนในอดีต การที่ประชาชนขาดสารไอโอดีนจะมีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ผู้ที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอมีผลทำให้ร่างกายและสมองเจริญเติบโตด้อยลง รูปร่างเตี้ย แคระแกรน ความฉลาดทางปัญญาด้อยกว่าปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2556) พบว่าการแก้ไขปัญหาการขาดไอโอดีนของไทยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแนวโน้มที่ปัญหาการขาดสารไอโอดีนจะกลับมาอีก มาตรการหลักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน คือ เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ผลสำรวจในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประชาชนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (20-40 พีพีเอ็ม) ร้อยละ 82.5 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 90 ดังนั้น การแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเป็นประจำ และที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของภาคี เครือข่ายในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมทั้ง 3 ภาค จะต้องผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งต่อไป.