หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

เทคนิคการแพทย์ มช.บริการ ชุมชนตรวจโรคพยาธิอมก๋อย

Author by 9/01/15No Comments »

150108135158        ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า นอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน โดยเฉพาะพร้าวโมเดล และอมก๋อยโมเดล เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 50 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีโครงการของคณะ และสาขาวิชาการต่างๆ ที่เข้าไปให้บริการชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเข้าไปบริการตรวจภาวะโลหิตจาง และโรคพยาธิแก่ชุมชนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการ”การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี ประธานโครงการฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ดำเนินโครงการ “การสำรวจและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยมี อ.ดร. จินตนา ยาโนละ เป็นหัวหน้าโครงการ และเมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ปฏิบัติ งานตามโครงการย่อยประจำปี พ.ศ. 2557 “การประเมินและตรวจติดตาม ภาวะโลหิตจางและโรคการติดเชื้อพยาธิ ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่” โดยได้ดำเนินการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell count, CBC) และตรวจอุจจาระ ในเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 8-14 ปี จากโรงเรียนบ้านยางเปา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตาม ภาวะโลหิตจางและโรคการติดเชื้อพยาธิ ภายหลังเข้าร่วมโครงการสร้างส้วมซึมประจำบ้านร่วมกับชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ปี 2556 และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป.