หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

แพทย์ มช.เผยผลสำรวจห้วง5 ปี จุดขายสุราเมืองเชียงใหม่เพิ่มอื้อ

Author by 13/09/15No Comments »

คม สุคนธสรรพ์          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์  รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า อ.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์  อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว ได้ทำงานวิจัยสำรวจ จุดจำหน่ายสุรา รอบรั้วสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Alcohol and Alcoholism  ระหว่างปี 2009 -2014 พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจุดจำหน่ายสุรา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อวัดระยะห่างจากจุดจำหน่ายสุรา จากรั้วสถานศึกษา ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มีโอกาสส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปเชื่อมโยง การแก้ไขปัญหานักดื่มหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ อ.นพ.ชัยสิริ ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านสถิติทางการแพทย์ และปริญญาเอก ด้านระบาดวิทยาและประชากรศาสตร์ สาขา ระบาดวิทยาโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ในระหว่างที่ทำการศึกษาอยู่ที่ลอนดอน ได้มีผลงานวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง อาทิ เช่น อิทธิผลของถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะแบบชุมชนเมือง ต่อปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง  และ ภาวะอ้วน  รวมถึงได้ศึกษา อิทธิผลของอาชีพและลักษณะงาน ต่อสุขภาพ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นกะ กับ ภาวะเหนื่อยหน่าย แต่ละเรื่องจะได้รับความนิยมต่างกันในแต่ละประเทศ  นับได้ว่างานวิจัยในแต่ละชิ้นจะเป็นตัวแปรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม และชุมชน ในระดับต้นๆได้

อ.นพ.ชัยสิริ เจ้าของผลงานวิจัย กล่าวว่า สภาพแวดล้อม อาชีพ ลักษณะงาน ล้วนส่งผลต่อความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะในวัยเด็ก หรือผู้ใหญ่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังจึง ควรเริ่มต้นแต่วัยเด็กและต่อเนื่องตลอดช่วงอายุคน ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยจากต่างประเทศสนับสนุนว่า เมื่อเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ อย่างหนัก โอกาสที่เด็กคนนั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะดื่มสุราและสูบบุหรี่หนักเหมือนพ่อแม่ ก็จะสูงกว่าเด็กที่เติบโตมาในครอบครัว ที่พ่อแม่ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่.