หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

แม่ฟ้าหลวงหนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Author by 12/01/16No Comments »

ดร วันชัย ศิริชนะ.jpeg มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จับมือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการระดับสากลเน้นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการระดมความคิดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการที่จะนำเสนอข้อมูลแผนการส่งเสริมจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีวิทยากรการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายพิเศษเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร และเนื้อหาสาระ ส่งเสริมไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และนโยบายของภาครัฐบาลที่ตั้งให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และบริการระดับสากล

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการสร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศ และการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และผลการสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการด้านการแพทย์จำนวน 1.9 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 72,348 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีผู้ใช้บริการด้านสุขภาพจำนวน 10.3 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 18,727 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า ปีละ 91,075 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีศักยภาพสูง

ดังนั้นจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมท่องเที่ยวในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีสถานที่หลายแห่งเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส เช่น การท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธรซึ่งมีชื่อเสียงในระดับประเทศ พิพิธภัณฑ์อารายธรรมลุ่มน้ำโขงที่มีแห่งเดียวในภาคเหนือ วิหารพรเจ้าล้านทองที่เป็นพุทธสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยที่สุดในปัจจุบัน และแหล่งท่องเที่ยวในสวนสุขภาพซึ่งจะมีสมุนไพรกว่า 400 ชนิด ที่ปลูกให้เห็นของจริงว่าหน้าตาของสมุนไพรแต่ละชนิด.