หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยุคใหม่ “พบหมอรอไม่นานระบบยาเท่ากัน”

Author by 31/07/14No Comments »

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ            เมื่อเร็ว    ๆ นี้ น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยอินทนนท์ โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่ออำนวยการจัดบริการร่วม ตามแผนการพัฒนาระบบบริการและนโยบายการจัดบริการที่ดีกว่า ภายใต้แนวคิด “ได้พบหมอรอไม่นาน ระบบยาเดียวกัน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข คือการปฏิรูประบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีกว่าและมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการร่วมกันเป็นทีมบริการสุขภาพ 12 เขตและอีก 1 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลทุกแห่งภายในจังหวัดและเขตเดียวกัน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถจัดบริการที่ดีที่สุดให้ประชาชนในปี 2556-2557 กำหนดให้ทุกเขตพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาหลัก เช่น อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ทารกแรกเกิด 4 สาขาหลัก ศัลยกรรมกระดูก จิตเวช ตาและไต เป็นต้น โดยการพัฒนาจะดำเนินการไปพร้อมกันทั้งคน งบประมาณ และทรัพยากร

น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการจัดบริการสุขภาพใน จ.เชียงใหม่ซึ่งมีประชากร 1.6 ล้านคน มีโรงพยาบาลเครือข่ายบริการ 24 แห่ง พบว่ามีความก้าวหน้ามากมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการของจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด ใกล้บ้านมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด มีผลงานที่โดดเด่น สาขาอุบัติเหตุได้จัดทำช่องทางด่วนส่งผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ จากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว ในปี 2556 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด สมอง 859 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 สาขาศัลยกรรมกระดูก ได้พัฒนาทักษะบุคลากรระบบส่งต่อและเครือข่าย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพเดียวกัน ประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพิงค์ ลำปาง ลำพูน ศรีสังวาลย์โดยใช้ line application เพื่อให้คำปรึกษาการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาเดินทางลำบาก ผู้ป่วยไปรับบริการช่วงกลางคืน ไม่สามารถส่งต่อได้ทันที การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง ให้คำปรึกษาตลอดเวลา ปัจจุบันมีสมาชิก 131 คน เริ่มดำเนินการเมื่อมีนาคม 2556 ผลงานในรอบ 1 ปี มีผู้รักษาผ่านทาง line 186 ราย ในจำนวนนี้รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ไม่ต้องส่งต่อ 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 สาขาศัลยกรรม พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง ให้สามารถผ่าตัดไส้ติ่งได้ ลดความแออัดในโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร้อยละ 50