หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ไข้เลือดออก เชียงรายน่าห่วงพุ่ง 151 ราย

Author by 12/06/16No Comments »

   ไข้เลือดออก ยุงลาย             สาธารณสุข จ.เชียงราย เผยข้อมูลตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงเดือน มิ.ย. ปีนี้  พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในจ.เชียงราย 151 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นแรงงานต่างด้าว เป็นชาวเมียนมา 17 ราย และลาวอีก 2 ราย

นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงเดือน มิ.ย. นี้ หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตก มีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ทำให้จำนวนยุงเพิ่มขึ้น ดังนั้น ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน เอกชน และรัฐ ต้องต่อสู้กับโรคนี้ร่วมกัน เพื่อป้องกันบุตรหลานและคนในครอบครัวจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต จากการเฝ้าระวังสถาน การณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงเดือนมิ.ย. 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 151 ราย แต่ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

โดยกลุ่มผู้ป่วย ที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี และ 10-14 ปีตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างและเกษตรกร อำเภอที่มีผู้ป่วยมากสุด คือ อ.เวียงป่าเป้า 63 ราย รองลงมาคือ อ.เมือง 42 ราย และ อ.แม่สรวย 10 ราย อำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก คือ อ.พญาเม็งราย และ อ.ดอยหลวง นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นแรงงานต่างด้าว อีก 19 ราย เป็นชาวเมียนมา 17 ราย และลาว 2 ราย

นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขฯ ขอ ความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เพื่อลดจำนวนยุงลายให้มากที่สุด ตามมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงพยาบาล รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 160,000 คน จึงได้ดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนหมู่บ้าน เน้นการป้องกันโรคโดยการกำจัดยุงลายมากกว่าการเจ็บป่วยแล้วไปรักษา

ดังนั้น หากคนในครอบครัวป่วย มีไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที หากปล่อยไว้จะเข้าสู่ภาวะช็อค ก่อให้เกิดอันตราย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้.