หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

กองทัพภาคที่ 3 เดินหน้าคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น

Author by 12/01/15No Comments »

 thainews180   บก.ฉก.ศป. ปส.ทภ.3 เดินหน้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น แผนปี 2558 ก็เน้นพื้นที่ซ้ำซาก.อมก๋อยจุดหลักปลูกมากสุด ของประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กองทัพภาคที่ 3 (บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 ) ได้เปิดเผยความก้าวหน้าในภารกิจด้านการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ซึ่งยังต้องเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง โดย ร.ท.วิจารณ์ นาคสนิท การเงิน ฯ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ปจว./ปชส.บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 เปิดเผยว่า การลักลอบปลูกฝิ่นของราษฎรชาวไทยภูเขาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจมีปัจจัยมาจากการเสพตามค่านิยมของชนเผ่า จากผลการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นของกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ได้ร้อยละ 98 ซึ่งทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ขาดแคลนฝิ่น เพื่อจะใช้ในการเสพ

ในปีนี้จึงได้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเช่นเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และหวังผลเพื่อให้ได้ยางฝิ่นในการเสพ แต่ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจพบและศักยภาพของกำลังพลทหารในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการได้ทุกพื้นที่เป้าหมายทั้งถิ่นทุรกันดารและยากลำบาก ในการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถควบคุมพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-112387 ทุกวัน

นอกจากนี้กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 (บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 ) กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร./โทรสาร 0-5311-2387,e-mail :Narcotics_ Area3@ hotmail. com สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ ยังปรากฏในพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่น  ในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออมก๋อยที่มีมากและซ้ำซาก รองลงมาเป็น อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นหนาแน่นอยู่ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลเข้าควบคุมพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นดังกล่าวทุกพื้นที่เป้าหมายและเข้าดำเนินการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้รับทราบถึงโทษ และพิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับการเสพยาเสพติด ตลอดจนเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ลักลอบปลูกฝิ่นและนายทุน สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างอิสระ ในการลักลอบปลูกฝิ่นอีกด้วย.