หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

กำหนดถนน10สาย เขต SLOW CITY

Author by 19/03/15No Comments »

     มนตรี สัมบุณณานนท์           ตำรวจจราจรเชียงใหม่ กำหนดความเร็วของรถ ในเขตเทศบาล ประกาศให้ถนน 10 สาย เป็นเขต  SLOW CITYเตรียมความพร้อมการผลักดัน ให้เป็นเขตเมืองมรดกโลก ในอนาคตอันใกล้นี้

          ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 58 พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบก.ภ. จว.เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร จ.เชียงใหม่ ได้มีประกาศในวันเดียวกันนี้ เรื่องกำหนดความเร็วของรถ ในเขตเทศบาลเป็นเขต SLOW CITY ทั้งนี้ด้วยคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน จ.เชียงใหม่ ( ศปถ.จว.ชม.)และคณะกรรมการจัดเส้นทางจักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่ ได้ประชุมครั้งที่ 1 /2558 เมื่อ วันที่ 27 ม.ค.58 มติที่ประชุมกำหนดถนน ในเขตเทศบาลเป็นเขต SLOW CITY ขับขี่รถในอัตราความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อม ในการดำเนินการผลักดันให้เป็นเขต เมือง มรดกโลกในอนาคต

ดังนั้นเพื่อรองรับมติ คณะ กรรมการ ในการดำเนินการผลักดัน ให้เป็นเขตเมืองมรดกโลกในอนาคต ให้ประชาชนได้เดินทาง ด้วยความปลอดภัย ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจ.เชียงใหม่ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช2522 มาตรา 138 (6)และ (15) กำหนดให้คือ

ข้อ 1 กำหนดให้รถใช้ความเร็ว ในเขตเทศบาลไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเส้นทางหรือถนนเขตเทศบาลดังนี้ ถนนมณีนพรัตน์ ตั้งแต่แยกแจ่งหัวลิน ถึงแยกแจ่งสี่ภูมิ, ถนนชัยภูมิ ตั้งแต่แยกแจ่งศรีภูมิ ถึงหน้าข่วงประตูท่าแพ, ถนนคชสาร ตั้งแต่หน้าข่วงประตูท่าแพ ถึงแจ่งขะต้ำ, ถนนราชเชียงแสน ตั้งแต่แจ่งขะต้ำ ถึงประตูเชียงใหม่, ถนนช่างหล่อ ตั้งแต่ประตูเชียงใหม่ ถึงแจ่งกู่เฮือง, ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตั้งแต่แยกแจ่งกู่เฮือง ถึงแยกแจ่งหัวลิน, ถนนศรีภูมิ ตั้งแต่แจ่งศรีภูมิด้านใน ถึงแยกแจ่งหัวลินด้านใน, ถนนอารักษ์ ตั้งแต่แยกแจ่งหัวลินด้านใน ถึงแจ่งขะต้ำด้านใน, ถนนบำรุงบุรี ตั้งแต่แจ่งกู่เฮืองด้านใน ถึงแจ่งขะต้ำด้านใน, และ ถนนมูลเมือง ตั้งแต่แจ่งขะต้ำด้านใน ถึงแจ่งศรีภูมิด้านใน

ข้อ 2 เจ้าพนักงานจราจร จ.เชียงใหม่  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะขีดเส้น หรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรกำกับไว้ และจะพิจารณาปิด หรือเปิดการจราจร ตามความเหมาะสม หรือเห็นสมควร. ข้อ 3 ประกาศนี้    มีให้ใช้บังคับแก่รถของพนักงาน เจ้าหน้าที่รถเจ้าพนักงานตำรวจ ในขณะปฎิบัติ หน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานจราจร จ.เชียงใหม่ และข้อ 4 ประกาศใดก่อนนี้ มีผลขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิก และถือประกาศนี้ จึงแจ้งให้ประชาชนทราบ.