หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ขนส่งร่างกฎเหล็ก รถต่างชาติเข้าไทย

Author by 29/02/16No Comments »

  thainews250        ร่างกฎกระทรวงจัดระเบียบรถต่างชาติเข้าไทย พร้อมประกาศใช้ หลังมีเหตุรถนักท่องเที่ยวจีนทะลัก เกิดผลกระทบหลายอย่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดจน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้รอการประกาศใช้เป็นทางการของกฎกระทรวงตามกฎหมายขนส่งทางบก เกี่ยวกับการจัดระเบียบรถต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หลังจากมีปัญหากรณีนักท่องเที่ยวจีน ที่เข้ามาจำนวนมากและเกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง ล่าสุดทางนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนนำรถยนต์ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นอันจำเป็นในการใช้รถ เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์นี้ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติ เช่น กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจจราจร หน่วยงานความมั่นคง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ภายในต้นสัปดาห์นี้ โดยพร้อมประกาศใช้ทันที หลังจากมีการลงนามในกฎ กระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ขณะนี้กฎกระทรวงฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คาดว่ากระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้เร็วๆนี้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างประกาศฯ กำหนดรถต่างชาติที่เข้าข่าย ต้องขออนุญาต ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (นับรวมคนขับ), รถยนต์บรรทุก (กระบะ) ที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ของประเทศที่ไม่มีความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศร่วมกับประเทศไทย และกำหนดให้ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งขออนุญาต ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา อันเป็นที่ตั้งของด่านที่จะนำรถเข้าล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน และต้องเป็นการยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทย โดยต้องมีหลักฐานครบถ้วน ประกอบด้วย พาสปอร์ตผู้ขอ พาสปอร์ตและใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถ ทะเบียนรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กำหนดการท่องเที่ยว และหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทยที่เป็นผู้ยื่นขอแทน การอนุญาตให้นำรถเข้ามาใช้แต่ละครั้งจะมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม การขออนุญาตรถคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถสำหรับติดประจำรถตลอดระยะเวลาการใช้รถในประเทศไทย โดยรถยนต์แผ่นละ 500 บาท และรถจักรยานยนต์แผ่นละ 200 บาท

ในกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการขอเทียบใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา อันเป็นที่ตั้งของด่านที่จะนำรถเข้า และต้องผ่านการ อบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและมารยาทในการขับรถในประเทศไทยด้วย  ทั้งนี้ การใช้รถในประเทศไทยทั้งคนขับรถและผู้ได้รับอนุญาตให้นำรถเข้ามาใช้ชั่วคราว จะต้องปฏิบัติตามกฎ จราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายไทยได้ทันที และจะถูกบันทึกประวัติความผิดไว้ประกอบการพิจารณา หากมีการขอนำรถเข้ามาอีกในครั้งต่อไป

ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นผู้ยื่นขออนุญาตแทน ต้องมีความรับผิดชอบในการกำชับให้ผู้นำรถเข้ามาใช้ชั่วคราวปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ   ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด.