หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ชม.เตรียมจัดวันสถาปนาเมือง บูรณาการร่วมกันเพื่อความยิ่งใหญ่

Author by 14/02/15No Comments »

thainews180       ผวจ.เชียงใหม่ประชุมผู้แทนหน่วยงานหลายฝ่าย  เตรียมจัดงานวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่  และงานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองรวมทุกฝ่ายที่กระจายกันจัดมาบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียว  เพื่อความยิ่งใหญ่  สมกับเป็นวันสำคัญของเมือง   มอบให้รอง ผวจ.รับเรื่องวางแนวทางการจัดงาน  เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมใหญ่ในเร็วๆนี้

ที่ห้องประชุม พี.โอ.ซี.ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 12 ก.พ.58 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานประชุมผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่,  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,  วัฒนธรรมจังหวัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด,  อำเภอเมืองเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัด,  สภาวัฒนธรรมจังหวัด  โดยมี  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. และ นายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเข้าประชุมด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานเนื่องในวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 719 ปี ที่พญามังราย ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่  ในวันที่ 12 เมษายน และการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่  เพราะที่ผ่านมา  ทั้งวันสถาปนาเมืองและปี๋ใหม่เมือง  หลายหน่วยงานต่างแยกกันจัด  โดยไม่บูรณาการให้เป็นงานใหญ่ เช่น  วันสถาปนาเมือง  เทศบาลนครเชียงใหม่,  มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ, ชมรมพื้นบ้านย่านเวียง  จัดที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  ถนนพระปกเกล้า  แต่แยกกันจัดคนละเวลา  ส่วนมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง   จัดที่ศาลพญามังราย  หลังร้านเจริญมอเตอร์  ถนนพระปกเกล้า  ประชาชนต่างแสดงความคิดเห็นว่าควรจะรวมกันจัดให้สมกับเป็นวันสำคัญของเมือง พร้อมกับเชิญหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นมาร่วมด้วย

ส่วนงานประเพณีปีใหม่เมือง หรือ งานสงกรานต์  ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน  ต่อเนื่องจากวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นแม่งานจัด  ร่วมกับวัดและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกิจกรรมกระจายทั่วเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึง 33 กิจกรรม  นอกจากนี้ในบางปียังมีกรมการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,  กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  มาจัดงานด้วย  โดยไม่รวมกับกิจกรรมของหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัดที่จัดเป็นประจำ  ทำให้บางกิจกรรมของงานไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร  หากทุกฝ่ายจะบูรณาการในการจัดงานให้เป็นหนึ่งเดียว  จะทำให้งานเป็นที่สนใจมากขึ้น

จากการประชุมครั้งนี้มีความเห็นว่าควรให้ทางจังหวัดเป็นแกนนำการจัด  จะทำให้งานมีความสำคัญและยิ่งใหญ่ขึ้น  ด้วยการเชิญทุกฝ่ายมาร่วมการบูรณาการจัดงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เกิดความสมานสามัคคี  ทุกฝ่ายได้ทำงานร่วมกันเพื่อชื่อเสียงของจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเรื่องให้  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ.เป็นผู้วางแนวการจัดงาน  รวบรวมกิจกรรมต่างๆ มาเป็นหนึ่งเดียว  เน้นถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  หลังจากมีการร่างโครงการจัดงานเสร็จแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จะได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานขึ้นคณะหนึ่ง  แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น   ต่อจากนั้นจะได้เชิญคณะ กรรมการจัดงานมาประชุม  เพื่อมอบภารกิจให้คณะกรรมการดำเนินการ  โดยจะมีการประชุมภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้  เพื่อให้มีเวลาเตรียมการจัดงานอย่างเพียงพอ.