หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

“ปวิน” ลงพื้นที่พบประชาชน โครงการบำบัดทุกข์

Author by 23/01/16No Comments »

thainews180                พ่อเมือง เชียงใหม่ ลงพื้นที่ ดอยสะเก็ดพบปะประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมมอบ นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข ความสันติ และความสามัคคีของพี่น้องประชาชนขาวไทยทั้งแผ่นดิน ย้ำปีนี้แล้งจัดในรอบ 20 ปี เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 ม.ค.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ เทศบาล ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นโครงการ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้สังคมไทย เกิดความสงบสุขความสันติ ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน เกิดความรักความหวงแหน และพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต ขอชื่นชมขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนสนับสนุน ในการดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ขอให้ดำเนินการประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ และมีความสุข ในการรับบริการ จากหน่วยงานต่างๆให้ทั่วถึงกัน

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการว่า ขอให้ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในปีนี้มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำในภาพรวมมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยคาดการว่า ปีนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน และหนักสุดในรอบ 20 ปี จึงขอให้ทุกฝ่าย ร่วมกันประหยัดน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่าง สมดุล ไม่ควรจะมาทะเลาะกันในเรื่องการใช้น้ำ ควรมีน้ำใจแบ่งน้ำกันใช้อย่างประหยัด รวมทั้งดำเนิน ตามนโยบายรัฐบาล ประชารัฐ คือ ประชาชนกับรัฐบาลทำงานร่วมกัน โครงการที่ประชาชนเป็นผู้คิด เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง และปัญหายาเสพติด โดยเริ่มต้นที่การปลูกฝัง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าใจถึงปัญหาด้านต่างๆ ผลกระทบที่จะได้รับทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป.