หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ผบ.กองกำลังผาเมือง มอบนโยบายกำลังพล

Author by 7/12/15No Comments »

พล-ต-กษิดิศ-หลักกรด        ผบ.กกล.ผาเมือง มอบนโยบายให้กำลังพล ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนทุกแผนก แผนงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลทุกข์สุขความของประชาชน ไม่ห่วงภัยความมั่นคง แต่ยังต้องเข้มงวด โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียม และพลังงานทหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต. กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในฐานะผอ.รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้ให้โอวาทและมอบ นโยบายให้กับชุดปฏิบัติการ ในการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนทุกแผนกแผนงาน 29 ชุด 82 นาย ของหน่วยงานในบังคับบัญชาเพื่อนำนโยบาย และข้อบังคับบัญชาจากหน่วยเหนือไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้กล่าวกำชับย้ำกับกำลังพลว่า    ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขระวังภัยปัญหาที่จะมาคุกคามความเป็นอยู่ของประชาชน ในด้านต่างๆพร้อมทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนให้มีผลเป็นรูปธรรมมีผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ให้มีความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ในทางที่ดีต่อไป

ในการมอบนโยบายครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค.58 หลังจากที่กำลังพลได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนและรับหน้าที่ใหม่ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อจะได้กำชับย้ำเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเน้นย้ำว่า การกำชับย้ำสร้างความเข้าใจกับกำลังพลในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจในการปฏิบัติงานและทราบแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ชุดปฏิบัติการได้สร้างในหลักการในการจัดตั้งมวลชนการเข้าถึงเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านยาเสพติดถือเป็นภารกิจสำคัญ แม้ว่าปัจจุบันภัยความมั่นคงจะอยู่ในระดับที่วางใจ แต่ปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงตามแนวชายแดน

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดปฏิบัติการได้ทราบถึงแนวทางและหลักการในการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายตามแนวชายแดนให้สามารถเข้ารับพระราชทานเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อปฏิบัติตามภารกิจให้ได้ทราบถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งแนวทางและวิธีการต่างๆในการเรียนรู้เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนาให้การปฏิบัติการในทุกด้านตามภารกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และมีความยั่งยืนเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างจริงจัง

สำหรับแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้แก่โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 5 ชุดปฏิบัติการ โครงการพัฒนาจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดโดยชุดปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์มวลชน19 ชุดปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่าย ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 3 ชุดปฏิบัติการ โครงการหมู่บ้านเพื่อพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ กองกำลังผาเมือง 2 ชุด

ในการนี้ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้กล่าวย้ำว่า แม้ภัยทางความมั่นคงปัจจุบันจะไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆ ให้เป็นที่กังวลหรือเป็นห่วงในพื้นที่ ส่วนแยก 2 แต่ชุดปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเพื่อดูแลปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมให้มวลชนมีความเข้มแข็ง ได้อย่างยั่งยืน โดยถือว่า ภัยจากปัญหายาเสพติดและแนวชายแดนยังเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ ที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนและฝั่งตรงข้ามยังคงมีอยู่มาก แม้ว่าความร่วมมือทางด้านต่างๆจะดีขึ้น แต่ไม่ควรประมาทเพราะขบวนการยาเสพติด ยังคงลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยพื้นที่ยังคงให้ความเข้มข้นในเรื่องของการป้องปรามสกัดกั้นอย่างเข้มข้น เห็นได้จากผลการจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างต่อเนื่อง.