หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

รณรงค์ปลอดภัย! ต้อนรับปีใหม่ 58 ป้องกันอุบัติเหตุลดสูญเสีย

Author by 10/12/14No Comments »

thainews180       สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่  รณรงค์ความปลอดภัย    ต้อนรับนักท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2558  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ. เชียงใหม่ เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2557 ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ และใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยัง จ.เชียงใหม่เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่าง ๆ ทั่ว จ.เชียงใหม่ คาดหมายว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณการจราจร และโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินอยู่เสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วด้วยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ   ดื่มสุรา หลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกอาทิเช่น สภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบ     ไม่พร้อมใช้งาน สภาพถนน หมอก ควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือน ฯลฯ

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความปลอดภัย  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคม และจ.เชียงใหม่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้กำหนดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันในการตั้งจุดบริการร่วมกระทรวงคมนาคม  เพื่อให้บริการผู้เดินทาง บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับสารภี เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้บริการ กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย), แห่งที่ 2 (แม่เหียะ), สำนักงานขนส่งฯ สาขา 3 แห่ง อ.ฝาง, อ.จอมทอง, อ.แม่แตง สถานตรวจสภาพรถเอกชน 70 แห่ง, ผู้แทนจำหน่ายรถ 6 แห่ง ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถ ฟรี จำนวน 20 รายการ  ในระหว่างวันที่ 8-29 ธ.ค. 2557 และถนนสายสำคัญระหว่างเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม “ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ” และกิจกรรม “ตรวจสอบความพร้อมของ  ผู้ประจำรถ” ณ อู่ของผู้ประกอบการขนส่ง, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก), แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) และตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรอง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและช่างตรวจสภาพรถ ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง

กิจกรรม “ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ” จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรองในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล

กิจกรรมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบาย”ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ของ กรมการขนส่งทางบก โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ตรวจวัดแอลกอ ฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารทุกคนก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่ง โดยเข้มงวดกวดขันให้พนักงานขับรถทุกคนแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และมีโทษจำคุก 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

นายชาญชัย ชี้แจงอีกว่าในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2557 – 5 ม.ค. 2558 สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ จะได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จ.เชียงใหม่ และตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะในตัวผู้ขับรถโดยสารทุกรายก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ อาเขต  เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ขับรถเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมการควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดผู้ตรวจการออกควบคุมเวลาและชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถไปด้วย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานจากสมุดประจำรถ และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจของกรม การขนส่งทางบก ทั้ง 11 จุด ในเส้นทางภาคเหนือมี 3 จุด คือ จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร และ จ.ลำปาง

ขณะเดียวกันจะจัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารทุกประเภทรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ เพื่อกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงาน ขับรถ และมารยาทในการให้บริการ อัตราค่าโดยสาร ตลอดจนจิตสำนึกด้านความปลอด ภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และจัดเสริมรถโดยสารให้เพียงพอในการบริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถ และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมการแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ผู้โดยสารบนรถโดยสาร จัดผู้ตรวจการตลอดจนผู้ประกอบการขนส่งให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด3 ในเรื่องดังต่อไปนี้

ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร-ขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตเนื่องจากการกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะห้ามมิให้ออกเดินรถอย่างเด็ดขาด แนะนำการใช้ประตูที่เป็นทางออกฉุกเฉิน การใช้ค้อนทุบกระจกรถกรณีฉุกเฉิน

หากพบว่าผู้ขับรถเสพสุรา/ยาเสพติด/ขับรถเร็วมาก/ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชม. ขอให้โทรศัพท์ร้องเรียนกรมการขนส่งทางบก ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24ชั่วโมง ฯลฯ

ขนส่ง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงด้านการอำนวยความสะดวก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 247ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่ง จ. เชียงใหม่   และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) โดยกำหนดเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 30 ธ.ค. 2557 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) จัดแผนรองรับการเดินทางไป-กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้านความมั่นคง เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ  ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ.