หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

รวมพลังสกัดภัยหมอกควัน ลดปัญหาภัยพิบัติอาเซียนตอนบน

Author by 13/03/16No Comments »

 thainews180      มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ร่วมกับ    มช. จัดเสวนาและนิทรรศการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัยพิบัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องประสานเสียงชัดหมอกควันไฟป่าเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่น่าห่วงก่อให้เกิดมะเร็ง และยังเป็นภัยพิบัติสำคัญของอาเซียน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันกระตุ้นทุกช่องทาง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มี.ค. 2559 ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “การบริหารการจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัยพิบัติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 งานจัดระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 11 มี.ค.2559 เวลา 16.05 น.

สำหรับปัญหาหมอกควัน ถือเป็นภัยพิบัติสําคัญในอาเซียนในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งอาเซียนตอนบน ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศไทย มีการประกาศเขตภัยพิบัติใน 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง ในเดือน มี.ค. – พ.ค. ของทุกๆปี ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรหรือ ตอซังข้าวโพดหรือข้าว และการเผาหรือไฟไหม้ ป่าเต็งรังผลัดใบ ส่วนในเอเซียนตอนล่างเกิดจากการเผากําจัดวัชพืชภายในสวนปาล์มน้ำมันในฤดูแล้ง มีผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายทําธุรกิจต่างๆ แล้ว ปัญหาหมอกควันยังส่งต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่โดยตรง เช่น ทําให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง ภูมิแพ้ หรือ ในระยะยาว อาจทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หรือ สะสมสารก่อมะเร็ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาการและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง หลักสูตรนานาชาติของประเทศกลุ่ม ASEAN มีสมาชิก 7 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ครอบคลุม การจัดการสิ่งเหลือใช้ การจัดการภัยพิบัติ  และ พลังงานทางเลือก จะเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาหมอกควัน เช่น การจัดการสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรทั้งจากข้าว ข้าวโพด ปาล์ม ในการทําประโยชน์ เช่น ปุ๋ย วัสดุก่อสร้าง หรือ การจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งภัยแล้ง  ไฟป่า และหมอกควัน รวมทั้งการนําสิ่งเหลือใช้มาเป็นพลังงาน

ในส่วนสภากาชาดไทย ในปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  ที่รณรงค์เยาวชนให้หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่  การติดเกมที่รุนแรง  การติดยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการรับประทานอาหารอย่างไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในภาคเหนือมีกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้นบูรณาการ 8 สาระความรู้สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจํานวน 19 โรงเรียน มีผู้บริหาร ครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา และผู้ประเมิน รวมทั้งเหล่ากาชาดในจังหวัดที่มีความพร้อม ในการเข้าร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านกิจกรรม “รักษ์โลกรักษ์สุขภาพ”

ดังนั้น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จึงได้จัดงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัยพิบัติ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ขึ้นเพื่อจะได้สร้างความตระหนักรู้และช่วยกันแก้ไขก่อนปัญหาบานปลายมากขึ้น

ภายในงานเมื่อ วันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 09.00-16.00 น. มีกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ภายใต้การดูแลของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ณ โรงละครเล็ก หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

      ส่วนวันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 08.00 – 16.45 น. มีการเสวนาวิชาการ ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจจากการเผา แนวทางการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอแม่แจ่ม แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุในระดับชุมชนในช่วงวิกฤติหมอกควัน และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน นิทรรศการจากขยะสู่ชีวมวล ลดการเผาบรรเทาหมอกควัน โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) โครงการจัดกิจกรรม Riceberry อินทรีย์ ก้าวไกล การปลูกป่าอินทรีย์ นิทรรศ การด้านความรู้เรื่องหมอกควันไฟป่า ปัญหาหมอกควัน : ผลกระทบต่อสุขภาพและวิธีป้องกัน นิทรรศการแนวทางการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน นิทรรศการการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผอ.สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวถึงปัญหาหมอกควันว่า เป็นปัญหาสะสมมากว่า 10 ปีแล้ว ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนด้วย โดยในประเทศไทยจังหวัดที่มีปัญหามากที่สุดคือเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ก่อนหน้านี้ไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ2ในปีนี้ เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา พระองค์ท่านได้เน้นในเรื่องรักษ์น้ำรักษ์ป่า และการทำงานที่เป็นระบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ โดยจัดทำนโยบาย ทำแล้วประเมินผล และปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น จึงเป็นปีแรกที่จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยการจัดงานนิทรรศการและองค์ความรู้ต่างๆ แล้วขยายผลไปทางโซเชียลมีเดีย เช่น กิจกรรมชวนกันแชร์ที่กาชาด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำขึ้น และสื่อมวลชนต้องมีส่วนร่วมกระจายข่าว                 ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดําเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานเสวนา และเป็นข่าวกระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันมากขึ้น สำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพไม่ได้เกิดจากหมอกควันเผาป่าเพียงอย่างเดียว โรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุกปี มาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ ควันจากไอเสียรถยนต์ ควันธูป รวมทั้งการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น บริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ ก่อให้เกิดมะเร็งตับ หรือมะเร็งลำไส้ ที่เกิดจากการบริโภคเนื้อในปริมาณมากได้ เราต้องกระจายความรู้ไปยังเด็ก วิธีที่ดีที่สุดคือ ผ่านระบบการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตรนารี จะสามารถขับเคลื่อน เรื่องนี้ไปตามบริบทในแต่ละโรงเรียน หรือแต่ละพื้นที่ได้ เช่น โรงเรียนในภาคเหนือ จะเน้นเรื่องสุขภาพการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน โรงเรียนในภาคอื่นๆ ที่มีคนอ้วนมาก อาจจะเน้นเรื่องสุขภาพและอันตรายของโรคอ้วน ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก ทำโครงการรักษ์โลก รักสุขภาพ จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

คณะผู้จัดงานคาดหวังว่า การจัดงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัยพิบัติ” ครั้งนี้จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันผ่านการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ กระตุ้น สร้างจิตสำนึกของเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นของโรงเรียน อีกทั้งยังจะทำให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อไป.