หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ระบบขนส่งมวลชน “พิงคนคร” ทุ่ม 30 ล. ศึกษาวิจัย

Author by 4/04/15No Comments »

      thainews180    เปิดตัวทางการรับฟังความเห็น ปชช.ครั้งแรกพิงคนครทุ่ม 30 ล้านบาท จ้างศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ รวมทั้งเชื่อมต่อ ลำพูน และลำปาง ก่อนสรุปเสนอ คจร.ผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในเชียงใหม่ คาดจะได้ใช้งานภายใน 3 ปี เงินลงทุนไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.58 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการขึ้น โดยได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวงเงิน 30 ล้านบาท และกำหนดการศึกษาแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.58 นี้ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ พร้อมทั้งศึกษารูปแบบการลงทุนที่เป็นไปได้ รูปแบบการส่งมอบงานที่เหมาะสม ตลอดจนองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และทดลอง ปฏิบัติการเดินรถร่วมกับสองแถวเพื่อทำให้เกิดระบบรถประจำเส้นทางได้ในทางปฏิบัติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางของภาคเหนือและภูมิภาคนี้ ทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ปัจจุบันก็มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากกว่า 1.6 ล้านคน ปริมาณรถหนาแน่น ซึ่งยังขาดระบบขนส่งมวลชนที่ชัดเจนในการรองรับการใช้บริการที่เป็นระบบ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อเชื่อมโยงขนส่งผู้คนทั้งภายในเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจังหวัดลำพูนและลำปางด้วย โดยการทดลอง ระบบบริการในช่วงที่ผ่านมา เช่น กรณีของรถสี่ล้อแดง อาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ถึงกับล้มเหลว เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบการเดินรถสองแถว มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่โครงการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้เกิดระบบที่เหมาะสมขึ้นใช้ได้จริงๆในอนาคตอันใกล้

ด้านนายศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นผลกระทบจากปัญหาจราจรและระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในปัจจุบัน ที่จะรองรับความต้องการเดินทางของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ยังจะมีการศึกษาระบบที่จะเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ข้างเคียงทั้งลำพูน และลำปางด้วย ซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันยังตามหลังจังหวัดใหญ่อื่นๆ อย่างจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ต ที่มีการพัฒนาเป็นรูปเป็นร่างไปแล้ว ด้วยปัจจัยต่างๆ เชียงใหม่ก็มีความจำเป็นมากที่จะต้องเร่งพัฒนาให้ทัน โดยการศึกษาครั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไปสู่กรลงทุนระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเชียงใหม่ต่อไป โดยเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงในรัฐบาลนี้

นายศราวุฒิกล่าวว่า สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเชียงใหม่นั้น ในโครงการนี้มีการศึกษาทุกระบบที่มีความเป็นไปได้ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมของเมือง มีความไปได้มากที่จะเป็นระบบ Tram (รถราง) เนื่องจากเป็นระบบที่เหมาะสมกับเมืองที่มีความแออัดอย่างเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกันจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำระบบใต้ดินในเขตคูเมืองตามข้อแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหาร เพราะหลายแห่งก็มีการลงทุนเพราะบนดินยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นได้อีก ทั้งนี้หากได้ผลการศึกษาระบบที่เหมาะสมและได้รับการอนุมัติโครงการลงทุนจากรัฐบาลแล้ว คาดว่า หลังจากที่มีการเปิดเวทีอีกครั้งและสรุปเสนอให้รัฐบาลเห็นชอบแล้ว จะใช้เวลาในการดำเนินการจนแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้บริการได้ประมาณ 3 ปี และใช้เงินลงทุนประมาณไม่เกิน 12,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับที่ภูเก็ตและขอนแก่นที่ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศหมด แต่เชียงใหม่นำมาปรับใช้ซึ่งจะลดได้อีก 30-40% สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่มีเส้นทางรอบตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทางตามกรอบศึกษาประมาณ 32 กิโลเมตร

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า สำหรับรูปแบบการศึกษาครั้งนี้ ทางคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเน้นศึกษาในระบบขนส่งมวลชนระดับกลาง ที่มีการกำหนดไว้ 3 ระบบคือลอยฟ้า ระดับพื้นดินและใต้ดิน โดยมีทั้งระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถไฟฟ้ารางเดียว รถไฟฟ้าขนาดเบา รถโดยสารด่วนพิเศษ brt รถไฟฟ้าล้อยางรถไฟฟ้าล้อเหล็กวิ่งบนรางเหล็ก 2 รางและรถรางไฟฟ้ารางเดียว ซึ่งจะต้องสรุปความเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ได้จริงและเชื่อถือได้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมเส้นทางเดินรถที่ชัดเจน

อาจารย์ชัยยศ ปิติเจตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี เปิดเผยว่า จะศึกษาเรื่องของการวางระบบขนส่งเชื่อมต่อของลำพูนและลำปางขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้อาจจะมีการพัฒนาระบบเดิมที่มีอยู่เช่นรถ 4 ล้อที่เป็นจุดเชื่อม รวมทั้งระบบบริการรถบัสที่จะต้องมีความชัดเจนและการบริการที่เป็นคุณภาพมากกว่าเดิม รองรับกับการใช้บริการของคนทำงานรวมถึงนักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว       ซึ่งจะ ต้องเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงด้วย

ขณะที่คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย หัวหน้าโครงการศึกษาและสาธิตระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กรถสองแถวแดงกล่าวว่า จะศึกษาเรื่องระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กที่เป็นรถสองแถวสี่ล้อแดงบริการภายในเขตตัวเมือง ได้มีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งกำหนดศึกษาการให้บริการใน 4 เส้นทางที่มีความเป็นไปได้สูงจากทั้งหมด 14 เส้นทางโดยจะทำการศึกษาทดลองระบบนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2558 ใช้งบประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทดลองให้ใช้โดยการแจกคูปองใช้บริการรถตั้งแต่ช่วงนี้ ตามการศึกษานั้นจะมีค่าบริการนักเรียนนักศึกษา พระสงฆ์สามเณร 10 บาทบุคคลทั่วไป 15 บาทตลอดสาย นอกจากนี้หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นและประสบสำเร็จความสำเร็จใน 4 สายแล้วก็สามารถเพิ่มสายอื่นใน 14 เส้นทางที่กำหนดไว้ เนื่องจากในแต่ละเส้นทางมีปริมาณความต้องการใช้ที่ไม่เหมือนกัน ต้นทุนก็ต่างกันด้วย.