หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

เชียงใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศ จบเมษายนนี้

Author by 23/01/15No Comments »

  thainews180        จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดเวที รับฟังความเห็นประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศ  โดยมีเป้าหมายจัดครอบคลุมทุกพื้นที่ ร่วม 150 ครั้ง  ให้แล้วเสร็จภายใน 17 เมษายน 2558 นี้

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2558 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย โดยภาพรวมจะมีการจัดทำเวทีรับฟังความเห็นครอบคลุมทั้งจังหวัด ในพื้นที่ 121 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีระดับอำเภออีก 25 อำเภอ และมีเวทีการระดับจังหวัดอีก 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นเกือบ 150 เวที ในแต่ละครั้งจะเปิดให้ประชาชน ได้เสนอความคิดเห็น ในทุกประเด็นอย่างกว้างขวาง แล้วค่อยมาประมวลผลแยกประเด็นตามกรอบที่กำหนดภายหลัง ซึ่งถือว่า ทางจังหวัดได้มีการจัดเวทีมากกว่าที่กำหนดไว้จังหวัดละ 10 ครั้งหรือเท่าจำนวนอำเภอแต่ไม่เกิน 10 ครั้ง อย่างไรก็ตามทางจังหวัด มีเป้าหมายจัดเวที ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายนนี้ เพื่อจะได้ประกอบข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม สปช. โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปฏิรูปด้านหลักๆและการยกร่างรัฐธรรมนูญ

สำหรับ ในเดือนมกราคมนี้ ที่ได้มีการกำหนดตารางเวทีการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้เริ่มตั้งแต่ 13 มกราคมที่เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อยวันที่ 15 มกราคม เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว อบต.เมืองแหง อำเภอเวียงแหง และ อำเภอสันป่าตอง ส่วนวันที่ 16 มกราคม จัดขึ้นที่อบต.เปียงหลวง อบต.แสนไห อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เทศบาลตำบลแม่สอย อ.ฮอด 18 มกราคม จัดขึ้นที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เทศบาลตำบลเมืองงาย เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลลวงเหนือ อบต.เทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอฮอด อบต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ในวันที่ 19 มกราคม จัดขึ้นที่ อบต.ดอนเปาอำเภอแม่วาง วันที่ 20 มกราคม มีการจัดเวทีมากที่สุด             โดยจัดที่ อบต.บ้านกาด 2 เวที อบต.ทุ่งปี้ อบต.ทุ่งรวงทอง อบต.แม่วิน อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลสันป่าเปา เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย อบต.บ้านกลาง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลบ้านเป๊ะ อำเภอ จอมทอง เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอ ไชยปราการ

วันที่ 21 มกราคม พื้นที่การจัดเวที เทศบาลบ้านเพ อำเภอสันป่าตอง อบต.ขุนคง อำเภอหางดง วันที่ 22 มกราคม ที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ที่ว่าการอำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง และเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง วันที่ 23 มกราคม เทศบาลตำบลสง่าบ้าน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง วันที่ 24 มกราคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง วันที่ 25 มกราคม ที่ว่าการอำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 26 มกราคม เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด วันที่ 27 มกราคม ที่ว่าการอำเภอฮอด เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี เทศบาลตำบลเมืองเล็น เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย ที่ว่าการอำเภอแม่วาง วันที่ 18 มกราคม เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 2 เวที ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลป่าไผ่ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย และวันที่ 29 มกราคม เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง และเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดเวที ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ที่ได้มีการประชุมวางแผนไว้ ซึ่งหลังจากมีการเปิดเวทีก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมและประเมินผลข้อมูล เพื่อคัดแยกเป็นหมวดหมู่ ก่อนจะสรุปภาพรวม.