หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

เทงบ 30 ล้าน ศึกษาระบบขนส่ง 3 จังหวัดเหนือ สรุปผลศึกษาพฤษภา

Author by 6/03/15No Comments »

thainews180        พิงคนครควักงบ 30 ล้านบาท จ้างม.ราชมงคลล้านนาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่- ลำพูน- ลำปาง สรุปผลศึกษา ..58 นี้ ท่ามกลางกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่ระบุว่ารัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนการลงทุนดังกล่าวแล้วเป็นรถราง

นายทฤษฎี ชุติวงษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)ได้เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่- ลำพูน- ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 28 พฤษภาคม 2558 ในวงเงินจัดจ้างตามประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) วงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนบุคลากร 21 คน จำนวน 11.35 ล้านบาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7 แสนบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 17.95 ล้านบาท แบ่งย่อยเป็นใช้จ่ายดำเนินการ 15.36 ล้านบาทและค่าบริการวิชาการ/ค่าบริหารโครงการ   (8,63%) 2,590,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามราคากลางตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว99  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ผศ.ยุทธนา สินสุขเศรษฐ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะที่ปรึกษา ได้รายงานความคืบหน้าการออกแบบและวิจัยว่า มีการแยกออกเป็น 2 แบบ คือ วิจัยและออกแบบ ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากว่า การพิจารณาด้านการจราจร การขนส่งและการขยายตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบงานเบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปคือ การประมูลงานเพื่อการก่อสร้าง การออกแบบเบื้องต้นนั้นจะต้องมีการเสนอแนวทางและระบบของการขนส่งโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ เส้นทางและเทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่ง ขอบเขตในการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ส่วนที่ 2 ด้านวิศวกรรม และส่วนที่ 3 ด้านการออกแบบ โดยจะศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นหลัก ทุกอย่างจะมารวมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะผ่านโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยที่สำคัญ    ข้อมูลในด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ ผลมูลรวมในจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนข้อมูลด้านนักท่องเที่ยว คือ ผู้มาเยือนมีปริมาณเพิ่มขึ้น จำนวนยานพาหนะที่่จดทะเบียนในปี 2546-2557 เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีการขยายถนน และสถาบันใหญ่ๆ ได้มีการสร้างลานจอดรถ   ซึ่งรองรับรถได้ ประมาณ 3,000 คัน  ในรายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นการขนส่งมวลชนโดยใช้”ราง” คือ ปริมาณจราจรที่ศึกษามาเบื้องต้นโดยการรวบรวมข้อมูล ลักษณะตัวเมืองเชียงใหม่เป็นแบบผังเมืองที่เรียกว่า”เรเดียส” จะเป็นรัศมีที่มีเส้นทางเข้ามาจากทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่ตัวเมือง ศูนย์กลางคือสี่เหลี่ยมคูเมือง  ถ้าสังเกตปริมาณการจราจรสูงสุดจะอยู่ที่ถนนโชตนา ปริมาณรถ 9,000 คัน/วัน รองลงมาคือ ถนนเส้นหางดง ปริมาณรถประมาณ6,000 คัน/วัน  นอกจากนี้ต้องรองรับการท่องเที่ยว คือ ไนท์ซาฟารี และช้างคลาน เทคโนโลยีที่จะเสนอไม่ได้บังคับให้ทำ คือ ตัวอย่างของ แทรม จะมี 3 ตู้1 ตู้จะบรรจุได้ 30 คน/ยืนได้ 40 คน สำหรับรถบีอาร์ที จะมี 3 แบบ รถบัสธรรมดา รถเมล์โดยสาร รถบีอาร์ที แทรมวิ่งบนพื้น และจะมีบีทีเอส   และรถไฟแรงสูงโมโนเร็ว

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ปลายเดือนมกราคม 2558 จะมีการเปิดโครงการศึกษา แต่เกรงว่าจะมีแรงต้านจากสังคม คณะที่ปรึกษาจึงได้ลงพื้นที่ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่เป้าหมายแทน ก่อนที่จะสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่มาสรุปและเปิดตัวโครงการในโอกาสต่อไป ซึ่งตามสัญญาจ้างศึกษาโครงการจะสิ้นสุด 28 พฤษภาคม 2558 นี้ หากมีข้อมูลหรือปัจจัยเสริมที่จะเป็นการชี้แจงและให้คำตอบที่ชัดเจนได้ยังไม่สามารถสรุปได้ในเวลาก็สามารถขอเจรจายึดเวลาได้ แต่การดำเนินการตามผลศึกษาหรือไม่จะมีการสอบถามประชาชนในเชียงใหม่และความพร้อมด้านต่างๆ ที่จะรองรับหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ระหว่างนี้ก็มีการส่งข้อความต่อไป   ตามสังคม ออนไลน์ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องนี้ในหลักการพร้อมอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการเป็นแบบรถรางใช้เงินลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท.