หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กรมการข้าวจับมือวิทยุ มก.เชียงใหม่ออกอากาศให้ความรู้โรงเรียนข้าวและชาวนาต้นแบบ

Author by 7/08/14No Comments »

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจบหลักสูตร                โรงเรียนข้าวและชาวนาต้นแบบ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวและสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวผ่านสื่อวิทยุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว และเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพสูง ตลอดจนความรู้ในการเพิ่มมูลค่าข้าว ให้แก่บุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรผู้นำและชาวนาทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวให้แก่ชาวนา และสนใจผู้รับความรู้ด้านข้าวผ่านการกระจายเสียงดังกล่าว

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนข้าวและชาวนา ได้ร่วมกับสถานีวิทยุ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุทางการเกษตรที่กระจายเสียงออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มานานกว่า 40 ปี ได้ร่วมจัดกิจกรรมนำร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยผ่านสื่อวิทยุภายใต้กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนา ทำการออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 – 06.55 น.และสามารถติดตามรับฟังอีกครั้ง เวลา 21.05 – 21.55 น.ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทางเวปไซต์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องข้าว มาบรรยายให้ความรู้ผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ คลื่น เอเอ็ม สเตริโอ 612 กิโลเฮิร์ท หลักสูตรรวมทั้งหมด 48 ตอน  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยผ่านวิทยุ มก. เชียงใหม่ ได้เปิดโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธาน พร้อมมอบหมายให้นายโอวาท ยิ่งลาภ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนข้าว ฯ นายสกุล มูลคำ เป็นวิทยากร โดยมีชาวนาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 150 คน และผู้สนใจแต่ยังไม่เข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่ง ทำการประเมินผลเบื้องต้นทำให้ทราบว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่แตกต่างกันมาก ต่อมาหลังจากได้รับความรู้จากการถ่ายทอดผ่านวิทยุกระจายเสียง สมาชิกได้รับฟังทุกหัวข้อวิชาและเข้าใจเนื้อหาในระดับเข้าใจดี มีประโยชน์ตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ปรับปรุงในการทำนาได้เป็นอย่างดี หัวข้อวิชาที่ให้ความสนใจมากที่สุดได้แก่ การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวและการใส่ปุ๋ยนาข้าว

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิต ความรู้มักจะเกิดใหม่อยู่เรื่อย ๆ การถ่ายทอดความรู้ทางวิทยุกระจายเสียง ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาการผลิตข้าว กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหนึ่งของทางราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ชาวนาและผู้สนใจสามารถติดต่อนักวิชาการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนข้าวและชาวนา คือ ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอด ฯ ผ่านวิทยุ มก.นี้ ได้สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้ขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป.

ธงชัย พุ่มพวง

รายงาน