หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กรมชลประทานออกประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

Author by 30/10/14No Comments »

IMG_2375      กรมชลประทานออกประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หม่อมหลวงอนุมาศ  ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันในเขื่อนที่สำคัญมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลืออยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาค เหนือและภาคกลาง มีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 9 และ 18 ตามลำดับ และในการวิเคราะห์จากข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและข้อมูลการคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จะปริมาณน้ำใช้การได้รวมทั้งสี่เขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 6,500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์และการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างมั่นคงทั้งลุ่มน้ำ จำนวน 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือปริมาณน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆเพียง 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้งปี 2557/2558 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 จำนวน 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และจำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผักประมาณ 0.82 ล้านไร่ และเพื่อเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันการขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้ง     ปี 2557/2558 ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนปี        2558 ทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็น   ต้องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี        ต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้า   พระยา

ดังนั้นกรมชลประทานและสำนักชลประทานที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์การออกประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทานมาให้เกษตรกรได้ทราบโดยทั่วกัน หากเกษตรกรรายใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสำนักชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 0-5522-6534 ในวันและเวลาราชการ.