หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กรมส่งเสริมเกษตรให้ 2 ล้านปลูกพืชใช้น้ำน้อย

Author by 18/01/16No Comments »

ปลูกพืชใช้น้ำน้อย               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ระยะที่1) ภายใต้มาตรการที่ 4 โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนั้นได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มรีบนำไปใช้จ่ายในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตั้งแต่บัดนี้

นายสมพร แสนคำ กล่าวว่า หลังการประชุมดังกล่าวเสร็จแล้ว ได้ทำพิธีมอบเช็คเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งฯ ให้แก่ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ศบกต. จำนวน 7 ศบกต. ใน 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอดอยสะเก็ด สารภี สันป่าตอง จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,188,320 บาท ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝาก    เตือนถึงเกษตรกรทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ขอให้งดการทำนาปรัง โดยเด็ดขาด เว้นแต่ว่าเกษตรกรจะมีแหล่ง   เก็บน้ำเอง เพราะการทำนาปรังใช้น้ำมาก ซึ่งอาจจะไม่มีน้ำเพียงพอในการหล่อเลี้ยงจนกว่าข้าวจะออกรวงหรือเก็บเกี่ยว จึงขอให้หันมาปลูกพืชผักอายุสั้นหรือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในอำเภอหรือตำบล หากมีปัญหาขอให้รีบปรึกษากับสำนักงานเกษตรใกล้บ้าน.