หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กลุ่มยุวเกษตรกรเกษตรกรระดับประเทศ ปี 57

Author by 18/09/14No Comments »

DSC_0046 copy        สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกร ทั้งระดับอำเภอและตำบล มีทั้งสิ้นจำนวน 96 กลุ่ม มีสมาชิก 3,048 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีความรู้ความสามารถและได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากของจริงในด้านอาชีพการเกษตรได้โดยตรง และสมาชิก     ยุวเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ภายในโรงเรียนและนำไปสู่เป้าหมายของชุมชน ทำให้กลุ่ม  ยุวเกษตรกรในโรงเรียนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรระหว่างโรงเรียน ชุมชนและสถาบันต่างๆ    นักเรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯทุกคน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนในและนำความรู้ที่ได้รับ นำไปประกอบอาชีพการเกษตรในอนาคตต่อไป

นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่ม    ยุวเกษตรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งมีความพร้อมหลายด้าน เช่นสถานที่         ผู้บริหารที่มีความเข็มแข็ง บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนที่มีความพร้อม และ ผู้นำในระดับอำเภอ ตำบลและชุมชนที่ความเข้มแข็งพร้อมให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนในการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีการบริหารงานกลุ่มฯในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาจากตัวแทนกลุ่มฯ ได้แบ่งหน้าที่ดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มฯอย่างชัดเจน เพื่อให้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยแยกเป็นกิจกรรมกลุ่มรวม กลุ่มย่อย กิจกรรมส่วนตัวที่บ้าน

ทางกลุ่มฯยังได้มีการพัฒนาด้านการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่นการปลูกต้นฝักข้าวแล้วนำผลผลิตมาแปรรูป เป็นน้ำฝักข้าวเป็นต้น จากองค์ความรู้ที่ฝึกปฏิบัติหลากหลายด้านสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและมีรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว  สมาชิกฯ ที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษา ทำให้มีสภาวะการเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ในการนี้สมาชิกกลุ่มฯยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน ในงานสืบสานประเพณีที่ดีของท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทำให้เด็กและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในชุมชนสามารถลดปัญหาคนว่างงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเข็มแข็งขยัน อดทน เสียสละในการ  ส่งเสริมและสอนเด็กให้มีความรู้ ความสามรถในเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น ประกวดแข่งขันด้านการจัดสวนถาด สวนแคตตัส และอื่นๆ ตามสถานที่ต่างๆ       ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นจำนวนมาก มีการนำ นักเรียนไปอบรมศึกษาดูงาน เพื่อหาประสบการณ์ และนำมาพัฒนากลุ่มเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร ทำให้สถาบันและองค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ตลอดจนยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงเรียน/สถาบันต่างๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนและได้มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  ผลจาการบริหารจัดการกลุ่มยุวฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  เมื่อปี 2556 กลุ่ม         ยุวเกษตรก สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด ระดับเขตฯ และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ และได้เข้าไปรับ  พระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจได้ไปศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มฯ สามารถติดต่อสอบถาม    รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่กลุ่มส่งเสริม      และพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือเบอร์โทร. 0-5435-6677-8 โทรสาร.0-5482-9795 E-mail: Lampang @doae.go.th.

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง