หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

การปลูกเชอรี่ในภาชนะ

Author by 6/06/14No Comments »

22 copy 11 copy 33 copy            ประโยชน์ของการปลูกเชอร์รี่ในภาชนะ เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน  ใช้พื้นที่น้อย พื้นที่ไม่เหมาะสมก็ปลูกได้ ให้ผลผลิตเร็ว ดูแลรักษาด้านโรค แมลง วัชพืช และการห่อผลง่าย   บังคับออกดอกติดผลได้  ควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ดีกว่าปลูกลงดิน สามารถเคลื่อนย้าย หรือยกขายทั้งภาชนะได้ ใช้เป็นไม้ประดับภายในบ้าน ปลูกฝังทัศนคติ คนในครอบครัว ให้รักต้นไม้ และสร้างความรัก ความสามัคคีในครัวเรือน มีเชอร์รี่ ไว้บริโภคตลอดปี ปลอดภัยจากสารเคมี ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คายออกซิเจน และลดภาวะโลกร้อน วัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ปีบ กะละมัง ถังน้ำ ตุ่มใส่น้ำ ตุ่มกรองน้ำหม้อต่างๆ ยางรถยนต์ฯลฯ กระถางพลาสติก กระถางดินเผา กระถางมังกรราชบุรี วงบ่อซีเมนต์ฯลฯ กระถางมังกรราชบุรี วงบ่อ ซีเมนต์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เชนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร พร้อมฝา

วัสดุปลูก ดินดํา (หน้าดิน) 1        ส่วน แกลบดิบ (เปลือกข้าว) 2 ส่วน มูลวัว,มูลควาย  1 ส่วน ภาชนะที่ใช้ปลูก วัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ปีบ กะละมัง ถังน้ำ ตุ่มใส่น้ำ ตุ่มกรองน้ำ หม้อต่างๆ ยางรถยนต์ ฯลฯ  กระถางพลาสติก กระถางดินเผา กระถางโอ่งมังกรราชบุรี วงบ่อซีเมนต์ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง   พาณิชย์  ยศปัญญา. (2539). ศาสตร์แห่งส้ม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน. มนตรี  แสนสุข.(2546). โลกเกษตรอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อนิเมทกรุ๊ป. อุไร  จิรมงคลการ. (2547). ผลไม้ในสวน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านสวน.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3938-9 ในวันและเวลาราชการ.