หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

Author by 21/10/14No Comments »

images    ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 3 เมษายน ..2557 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช .. 2542 (..2557) และประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช .. 2542 (..2557) ฉบับที่ 2 เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จะพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช .. 2542 และเนื่องจากใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เดิมกำหนดยื่นแบบ ..1 พร้อมแบบประวัติต่อเลขานุการ .. ภายในวันที่ 15  สิงหาคม 2557

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดยอาศัยอำนาจ  ตามความในข้อ 8 และข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และ พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อธิบดีการวิชาการเกษตร จึงประกาศขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ  เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มาขอรับแบบเสนอชื่อ (แบบ ค.ส.1) และแบบประวัติ โดยเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งได้แก่ กลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน สมาคมปรับปรุงพันธุ์พืช สมาคมเมล็ดพันธุ์พืช ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มาขอรับแบบเสนอชื่อ (แบบ ค.ส.1) และแบบประวัติได้ที่ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร หรือในส่วนภูมิภาคขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ข้อ 2 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อ ผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามแบบ ค.ส.1 ต่อเลขานุการ ค.ส. ณ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือส่งทาง ไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยให้ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่ง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ข้อ 3 ผู้ที่ได้รับบัตรเลือก ค.ส.2 พร้อมประวัติของบุคคล ซึ่งตนมีสิทธิเลือกจะต้องส่งบัตร ค.ส.2ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ณ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช     กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ข้อ 4 คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จะตรวจนับคะแนนตามบัตร ค.ส.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.