หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวเกษตรกรรม

ขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่จ.น่าน ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ

Author by 11/01/16No Comments »

thainews180               เมือวันที่ 7 ม.ค. 2559 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2559 มี นายโสภณ ไพศาลโรจนรัตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการฯ ตามที่มูลนิธิโครงการหลวง มีศูนย์พัฒนาโครงการฯ จำนวน 38 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ขณะนี้ได้มีการดำเนินงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนพื้นที่สูง โดยให้การสนับสนุนในการพึ่งพาตนเอง การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเป็นพื้นที่ที่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งอำเภอและจังหวัด ได้มีการประสานกับมูลนิธิโครงการหลวงฯ เพื่อขอขยายผลการดำเนินงานไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่เหล่านั้น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับดำเนินการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะทำงานโครงการฯ ผุ้นำชุมชนพื้นที่สูง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน

จังหวัดน่าน มีพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวม 11 แห่ง และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน 3 แห่ง และโครงการที่ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว จำนวน 8 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาของลุ่มน้ำเป็นหลัก คือ พัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1.การปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วเพื่อลดการเผา และการพัฒนาการปลูกและการแปรรูปข้าวไร่ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง 2.ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงภายใต้การวางแผนการผลิตและการตลาด และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำใช้พืชทดแทนการปลูกข้าวโพด ได้แก่ ไม้ผล-มะม่วงและองุ่น การปลูกพืชผักในแปลงและในระบบโรงเรือน การปลูกไผ่และไม้โตเร็ว พืชสมุนไพร ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมในครัวเรือน และ 3.มีการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการจัดทำแผนชุมชนและสถาบันเกษตรกร

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้ความหมายของป่าพื้นที่สูง เป็นข้อคิดว่า ไม่ใช่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ แต่เป็นป่าที่เกษตรกรนั้น สามารถบ่งบอกถึงผลผลิตให้เป็นตัวชี้วัดที่สร้างรายได้ มิใช่เป็นภูเขาหัวโล้น การฟื้นฟูป่าหรือทำอย่างไรให้เกิดพื้นที่สีเขียว ที่มิใช่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต้องสร้างผลิตผลที่สามารถเก็บเกี่ยวและสร้างประโยชน์ให้เกิดรายได้ ขณะที่พืชบางอย่างบางชนิดปลูกได้แต่ไม่สามารถตัดได้ เก็บเกี่ยวไม่ได้ จะกลายเป็นปัญหาให้กับชาวเกษตรกรในพืชที่ จึงจำต้องยึดอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ.