หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี

Author by 13/10/14No Comments »

10606089_1477533892500612_7289697863944002359_n     คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 29 ตุลาคม- 2  พฤศจิกายน  2557 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร  ในระดับนานาชาติ”  โดยจะได้คัดสรรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการเกษตร พืช สัตว์ ประมง สถาปัตยกรรมฯ พลังงานทางเลือก ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม  ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ  มาตั้งแต่ปีพ.ศ.  2518  ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรออกไปพัฒนาประเทศ  ให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  ได้พัฒนาศักยภาพของคณะผลิตกรรมการเกษตร และส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการและการวิจัยทางการเกษตร  จนเกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ หลากหลาย  สมควรที่จะได้นำเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดงานขึ้นโดยประกอบทั้งการแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เช่น  การเรียนการสอน  การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรสินค้าการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการกลับมาเยือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ของศิษย์เก่าคณะผลิต กรรมการเกษตรจากทั่วประเทศ และการแสดงภาคบันเทิง เพื่อเป็นการสันทนาการแก่ผู้เข้าร่วมงานและเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัย แม่โจ้

โดยภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของภาครัฐและเอกชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตัดสินการประกวดสวนหย่อม” การจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม แปลงสาธิต/นวัตกรรมด้านการเกษตร งานเกษตรแฟร์(ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานศิษย์เก่าที่ได้รับการยอมรับ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ การประกวดกล้วยไม้ ประกวดสวนถาด ประกวดแข่งขันไก่ตั้ง  กิจกรรมการเปิดบ้านการเกษตร (Agriculture Open House) กิจกรรมส่งเสริมรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยชมรมจักรยาน”การแข่งขันจักรยาน แรลรี่”  กิจกรรมบริการวิชาการ  การให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพสัตว์ กิจกรรมภาคบันเทิงอาทิ  การแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีสากล/พื้นเมือง มหกรรมภาพยนตร์”

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน 40 ปี คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-3950 หรือที่ www.ap.mju. ac.th.