หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดพิษณุโลกออกประกาศเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 58

Author by 18/11/14No Comments »

จักริน เปลี่ยนวงษ์        นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าด้วยปัจจุบัน      จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณน้ำที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำสายหลักและน้ำสาขาต่างๆ ที่สำคัญมีปริมาณน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีความสำคัญในการผลิตน้ำประปา และการเกษตร อาจส่งผลให้เกิดวิกฤติภัยแล้งได้ในปี 2558 ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจตรวจสอบปริมาณน้ำที่กักเก็บในแหล่งน้ำ ช่วงสิ้นสุดฤดูฝน การวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและปลูกพืชฤดูแล้ง ให้เพียงพอตลอดห้วงฤดูแล้งอย่างเหมาะสม และจากรายงานปริมาณฝนสะสม  ปี  2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าพื้นที่ของประเทศไทยทุกภาคมีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 และกรมชลประทานได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับที่น้อยกว่าปี  2556  และปี 2557  โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางปี 2557  มีน้อยกว่าปี 2556  ถึง 5,310  ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลกรมชลประทาน วันที่ 26  กันยายน 2557)  ซึ่งมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในปี  2558  จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย    โดยอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา   และมีห้วงเวลาของการเกิดภัยแล้งที่ยาวนานกว่า   รวมทั้งมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา

เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลกในปี  2558 ให้มีความประสานสอดคล้อง  และเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จังหวัดพิษณุโลกปี 2558 ขึ้น ณ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์หมายเลข 0-5523-0465 โทรสาร  0-5523-0398 และให้อำเภอต่างๆ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง ปี 2558 ระดับอำเภอขึ้น       ณ ที่ว่าการอำเภอ กับทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง   และจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับท้องถิ่นประจำปี  2558   และแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร ตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งที่ได้สำรวจ และกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำ ณ สถานที่ ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน

ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด รวมทั้งเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือพืชชนิดอื่นทดแทนใน ช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคมตามที่ได้มรการจัดตั้งไว้แล้ว และหากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน    พื้นที่ได้ทันที จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน.