หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดลำปางแจ้งผลการตรวจสอบ พิกัด GPS ของที่ตั้งแปลงปลูกยางพารา

Author by 9/01/16No Comments »

              thainews180  จังหวัดลำปาง แจ้งผลการตรวจสอบพิกัด GPS ของที่ตั้งแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่ ภ.ท.บ.5,6 และ 11 พบว่าค่าพิกัด ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 ราย 7 แปลง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน พื้นที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5,6 และ 11) โดยเน้นการตรวจสอบพื้นที่ว่าไม่เป็นที่หวงห้ามของทางราชการหรืออยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการรับรองจากกรมป่าไม้ หรือส่วนราชการที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล จับพิกัด GPS ของที่ตั้งแปลงปลูกยางพาราทุกแปลงเพื่อตรวจสอบความละเอียดนั้น

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบข้อมูลพิกัด GPS ของที่ตั้งแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าค่าพิกัด GPS ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 ราย 7 แปลง จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ และจัดส่งรายชื่อเกษตรกรเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำปาง โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรต่อไป ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ สำหรับบัญชีรายชื่อที่ได้รับการตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายกวินธร สร่างโสก, นายทรงอนันต์ นันทะศรี, นายพงษ์พัฒน์ พาหารเหลา, นายสุชาติ สร่างโสก, นางสาวสุฌานี สร่างโสก และนายสุคนธ์ ผิวอ่อน.