หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสู่เมืองนิเวศน์ (ECO Village)

Author by 2/10/14No Comments »

thainews180             จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์ (ECO Village) จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์ (ECO Village) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พ.ศ.2557  โดยมี นายนาวิน       สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันที่ 23 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์ (ECO Village) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พ.ศ.2557 ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และมอบใบประกาศผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบแก่ตัวแทนชุมชนต้นแบบ จากนั้นจึงได้แถลงข่าวสื่อมวลชนถึงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับ นายอำเภอสะเมิง ผู้แทนนายอำเภอแม่ริม และ นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญในการพัฒนาให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ภายใต้การบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วน การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา โดยสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง การสร้างโอกาสและรายได้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยฐานนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาภคเหนือ ภายใต้แนวคิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเมืองน่าอยู่หรือเมืองนิเวศ Eco city / Eco town หรือ Eco-Village

และจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางความเจริญในระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 1 ในทุกด้าน ทั้งด้านศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการบริการMICE CITY, Medical/Health Hub และเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสู่สากล: Education Hub เป็นต้น ซึ่งจากความเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองจึงมีแนวโน้มที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ (Master Plan for Chiang Mai Eco Village Development) ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการได้มีการศึกษาวิจัยและจัดทำแผนแม่บทในการจัดตั้งตำบลน่าอยู่ (Eco-Village) หรือชุมชนต้นแบบนิเวศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ จำนวน 25 ตำบล จาก 25 อำเภอ ซึ่งเป็นตำบลที่เป็นชุมชนต้นแบบที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งได้คัดเลือก บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง และ บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เป็นพื้นที่นำร่อง

เพื่อประชาสัมพันธ์แผนงานการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแก่ประชาชนในพื้นที่ การขับเคลื่อนการจัดทำชุมชนต้นแบบนำร่องเพื่อการพัฒนาและสร้างเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ และการจัดทำแผนขับเคลื่อนการจัดทำชุมชนต้นแบบและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนิน กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศ (ECO-Village) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศเมืองเชียงใหม่ Chiangmai Eco-protection Village (Chiangmai Model) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดของผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างเชียงใหม่เมืองน่าอยู่แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำชุมชนต้นแบบนำร่องเพื่อการพัฒนาและสร้างเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ และเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการจัดทำชุมชนต้นแบบและจัดทำฐานข้อมูลและ   แอพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารจังหวัดและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจ.