หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อม จัดงานเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต

Author by 9/05/14No Comments »

   IMG_0321 copy       เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557          ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว .สุเทพ .เมือง .เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมในการเตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัด นายสถาพร กาญจนพันธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ตัวแทน เกษตรกรในจังหวัดเข้าร่วมการแถลงข่าวในการเตรียมความพร้อม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเกษตรกรไทย โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมในการดูแลผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่จะออกมาในฤดูการนี้ ซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าการเกษตรมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของเราเป็นรากฐานให้เกิดอาชีพที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรองรับแรงงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างดีในการดำรงชีวิต จึงหวังว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ผลผลิตของพืชผลไม้ แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ผลผลิตให้ถูกตามหลักวิชาการให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด อันจะเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย            อีกทั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ยังเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัล  แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2557 จึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีประโยชน์กับเกษตรกรไทย    ดังกล่าว

นายสมพล แสนคำ  เกษตรจังหวัดกล่าวว่า ในการแถลงข่าววันนี้ทางเกษตรจังหวัดจะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องข้าว ปศุสัตว์ และการประมง  ดูแลพืชผลการเกษตรที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ เช่นการปลูกข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลดต้นทุน ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ใช้พันธุ์ที่ดี บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ป้องกันกำจัดโรคในพืช/การรักษาในปศุสัตว์ในเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร วัว ควาย เป็ดไก่ และดูแลผู้มีอาชีพในการประมงเช่นเลี้ยงปลา กบ ฯลฯ  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือช่วยกันแบบบูรณาการก็จะเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการดูแลเกษตรกรไทยในด้านผลผลิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการรองรับประชาคมของเศรษฐกิจอาเซี่ยน(เอ อี ซี)ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต.