หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดตลาดเกษตรกรเป็นแหล่งพบปะระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ

Author by 23/11/14No Comments »

IMG_3417          จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายสุริยะ    ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

นายสมพล แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรได้ดำเนินการผลิตสินค้าสุขอนามัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการผลิตในระบบต่างๆ เช่น ระบบ จี เอ พี หรือ Good Agricultural Practice คือ การผลิตทางการเกษตรที่ดี ระบบ จี เอ็ม พี หรือ Good Manufacturing Practice คือ การแปรรูปที่ดีสินค้า Q หรือสินค้าที่ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น แต่ในช่วงฤดูกาลผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เกษตรกรมักจะไม่มีแหล่งระบายผลผลิต ไม่มีสถานที่พบปะกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้า ทำให้ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงขาดอำนาจต่อรองในเรื่องราคา ทำให้ผลผลิตเสียหาย ซึ่งเกษตรกรต้องรีบระบายผลผลิตในระยะเวลาจำกัด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ และมักจะประสบภาวะขาดทุน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงดังกล่าว ดังนั้น การจัดหาสถานที่ในการพบปะกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นและลดการสูญเสียของผลผลิตได้ โดยเฉพาะเกษตรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางที่มีความสัมพันธ์ไม่แน่นอนกับเกษตรกรผู้ผลิต ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ดังนั้นการมีตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ประสบกับภาวะขาดทุนได้ทางหนึ่ง เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง และเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ไม่ต้องรวบรวมผลผลิตซึ่งมีจำนวนน้อยไปหาตลาดที่มีระยะทางไกลจากแหล่งผลิต จนทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการเปิดตลาดเกษตรกรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร         ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่ง     ขายตรง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค และกำหนดเป้าหมายจัดตลาดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง สำหรับให้เกษตรกรที่เป็น Smart farmer และเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจ ที่ผลิตสินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่าย โดยกำหนดให้เปิดตลาดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คณะ กรรมการโครงการตลาดเกษตรกร ระดับจังหวัดจึงได้มีการเปิดตลาดเกษตรขึ้น

สำหรับตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร นำสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาจำหน่าย จำนวน 40 องค์กร และชนิดสินค้าไม่น้อยกว่า 35  รายการ ประกอบด้วย ข้าว พืชผัก ผลไม้ เห็ด สมุนไพร ไข่ไก่ เนื้อสุกร ปลา ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากนมโค กิ่งพันธุ์ กล้าพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ดินพร้อมปลูก เป็นต้น.