หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งให้เป็นเมืองผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

Author by 11/09/14No Comments »

ข้าว          จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตข้าวตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มุ่งเน้นให้เป็นเมืองผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ (Rice Seed) โดย    ได้นำการส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF มาใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่และวางแผนการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรปลูกข้าวกว่า 50,000 ราย พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 313,500 ไร่ ผลผลิต 207,965 ตัน มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 44,400 ไร่ผลผลิต 27,600 ตันโดยเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแต่ราคาขายข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้กลับลดลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเกษตรกรยังต้องประสบปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ปัญหาโรคและแมลงรบกวน ราคาผลผลิตไม่แน่นอนปัญหาภัยธรรมชาติและความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงได้กำหนดให้ข้าวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญและให้มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาข้าวจังหวัดแพร่ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF มาใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดแพร่ มีพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย และอำเภอสองโดยได้วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าว (Zonning) ข้อมูลระบบน้ำในพื้นที่ และข้อมูลจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนางานในพื้นที่ ทั้งนี้ มีแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาการปลูกข้าว 2 กระบวนการควบคู่กัน คือ การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน GAPและมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ เช่น ข้าวคำหอม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิต อาทิเช่น การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี มีความงอกสูง ต้านทานโรค มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีจะเน้นการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากจังหวัดแพร่มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 50,700 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่ายประมาณ 39,000 ไร่ ผลผลิต 21,600 ตัน มีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพียง 1,450 ไร่ ผลผลิตประมาณ 790 ตัน ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิยังมีอยู่มาก ภาคราชการและเอกชนต่างก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดังกล่าวและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ

ในปี 2558 ที่จะมีการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ชาวนาไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวจึงเป็นวิธีหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก และเป็นวิธีการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวในที่สุด.