หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดแพร่นำร่องปลูกทุเรียนพันธุ์ดีในพื้นที่ป่าสงวน สร้างป่าที่กินได้ เสริมเศรษฐกิจ

Author by 14/05/14No Comments »

หลงลับแล copy    จังหวัดแพร่นำร่องปลูกทุเรียนพันธุ์ดีในพื้นที่ป่าสงวน สร้างป่าที่กินได้ เสริมเศรษฐกิจ ในพื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน 1,600 ไร่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ จัดโครงการแปลงเรียนรู้วนเกษตรชุมชน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นการสร้างและขยายพื้นที่ป่าในจังหวัดแพร่ให้เป็นแบบวนเกษตร หรือป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการพื้นที่ป่าให้เกิดคุณค่า สร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกทำให้เป็นทรัพย์ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวคิด ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งประกอบด้วยเป็นไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ และสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าเพื่อให้เกิดผลิตผล

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากโครงการได้ดำเนินการปลูกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแลในพื้นที่อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย และอำเภอลอง ซึ่งจะปลูกทุเรียนจำนวน 40,000 ต้นในพื้นที่ 1,600 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 526 ราย โดยขอใช้พื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ โดยจัดทำเป็นแปลงเรียนรู้วนเกษตร หรือป่าเศรษฐกิจ จำนวน 200 ไร่ คือป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก หมู่ 7 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จำนวน 50 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ ตำบล    แม่ป้าก อำเภอวังชิ้น 150 ไร่ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตนั้น พื้นที่ป่าก็จะมีทุเรียนพันธุ์ดีที่สามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจแก่เกษตรกร เกิดพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มมากขึ้น เกิดความสมดุลทางธรรมชาติยิ่งขึ้น.