หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดแพร่ สานแนวคิด องค์กรแห่งความสุขสู่ผู้ประกอบการในจังหวัด

Author by 1/03/16No Comments »

IMG_3731        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559        ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  วิทยาลัยชุมชนแพร่  กลุ่มวิสาหกิจผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น ประสานความร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ “เสริมสร้างการเป็นองค์สุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้องค์กรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ให้เป็นเครื่องมือที่จะนำพาให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ของจังหวัดแพร่ได้พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน  150คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายพิเชษฐ    ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า  “อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย สามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดแพร่ รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบและแรงงานมีฝีมือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดที่สำคัญ  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จึงมีความสำคัญ โดยการนำแนวคิดการสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  จะช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานของธุรกิจมีผลิตภาพดีขึ้น  และอัตราการเข้าออกของพนักงานลดลงรวมทั้งการพัฒนาให้องค์กรและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ได้เป็นพื้นที่รณรงค์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในด้านสุขภาพ  ในเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย เหล้าและบุหรี่ และเรียนรู้การเพิ่มความสุขในการทำงานผ่านแนวคิดและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดความสุข อันจะส่งผลไปยังสังคมโดยรวมให้เป็นสังคมแห่งความสุขต่อไป”.