หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ 7-11 ม.ค.รั้วคณะเกษตร มช.

Author by 5/01/15No Comments »

header        คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7        ภายใต้แนวคิด 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมยกทัพผลงานวิจัย และ นวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร การเกษตร และด้านพลังงาน

ทั้งนี้ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์จัดงานวันเกษตรภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระและกลุ่มเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2540 โดยมีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุก ๆ สองปี สำหรับปีนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ครบรอบ 50 เป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตรการพัฒนาเกษตรที่สูงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไป

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคมนี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการได้เนรมิตให้พื้นที่กว่า 80 ไร่ให้กลายเป็นอุทยานการเกษตรที่สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร และพลังงานทางเลือก ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง อาทิ พันธุ์ข้าวก่ำหอม, ถั่งเฉ้าจากไหมดักแด้, การจัดการเขตข้าว, ไบโอแก๊ส การประชุมเสวนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดสัตว์  ตลาดต้นไม้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกลเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเป็นต้น สอบถามรายละเอียดที่ 053-944008 และ 084-6089915.