หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จัดวันมะม่วงเชียงใหม่คุณภาพส่งออก 18-20 มิถุนายนที่ศาลากลางเชียงใหม่

Author by 14/06/14No Comments »

thainews180           นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ. เชียงใหม่ และนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงาน “วันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ ลานข้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัด) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคมะม่วง ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้บริโภคมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูของการเก็บเกี่ยวแล้ว

สำหรับกิจกรรมในวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 120 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วง 10 สายพันธุ์ สินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 25 อำเภอ อีกทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต การขยายพันธุ์มะม่วงการแปรรูปการตลาด การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออก เป็นต้น

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัด กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การผลิตมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556/2557 มีจำนวนผู้ปลูกทั้งหมด 16,375 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ผลผลิตโดยรวมประมาณ 42,936 ตัน การผลิตมะม่วงในภาพรวม ปัจจุบันมีเนื้อปลูกมะม่วงที่ยืนต้น 72,791 ไร่ เนื้อที่มะม่วงให้ผลผลิต 54,427 ไร่ พันธุ์มะม่วงที่ปลูกกันมาก ได้แก่ พันธุ์โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ แก้ว มหาชนก เป็นต้น ตลาดในประเทศนอกจากขายในพื้นที่แล้วจัดส่งไปตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ ตลาดมหานาค ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท และตลาดตามจังหวัดต่าง ๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกต่างประเทศอยู่ในเขตอำเภอ พร้าว แม่แตง และเชียงดาว ผลผลิตมะม่วงคุณภาพชั้นหนึ่ง เป็นที่ต้องการของต่างประเทศ โดยผลผลิตออกช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกมิถุนายนขณะนี้.