หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ชม.เตรียมจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ปี 2558″

Author by 22/05/15No Comments »

10665335_437321003108457_338742833117621927_n       จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่  ครั้งที่ 6  ปี 2558″ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2558

นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่กาเกษตร 1,835,425 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีดินที่อุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำดี ในขณะที่มีสภาพภูมิอากาศเย็นตลอดปีจึงเหมาะกับการปลูกพืช โดยเฉพาะไม้ผลหลายชนิด ซึ่งมีพื้นที่ 493,318 ไร่ รองจากข้าว ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ และส้ม อย่างไรก็ตามมักมีปัญหาความไม่สม่ำเสมอของผลผลิตและคุณภาพตามสภาพภูมิอากาศที่ผันแปร ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนและผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการขาดทุนต่อเนื่องและเป็นหนี้สิน สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะม่วงเป็นพืชทางเลือก พืชทดแทน พืชที่มีปัญหา โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการผลิตและแนวโน้มการตลาดโลกที่มีความต้องการผลผลิตมะม่วงของประเทศไทยมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 หนังกลางวัน มหาชนก มะม่วงแก้ว อื่นๆ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมากกว่า 7.2 หมื่นไร่ เพิ่มจาก 3.2 หมื่นไร่ ก่อนการส่งเสริม ทั้งนี้ร้อยละ 85 ใช้บริโภคในประเทศ และร้อยละ 15 เท่านั้นที่ส่งออก ส่วนที่ส่งออกเกือบทั้งหมดเป็นผลิตผลของกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง พัฒนาสินค้าจนมีคุณภาพและได้มาตรฐานของประเทศผู้บริโภค การผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงรายย่อยได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกร เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

ขณะที่พื้นที่ปลูกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก  โดยการป้องกันปัญหาผลิตผลราคาตกต่ำ มีการรณรงค์สร้างตลาดภายในประเทศ ด้วยการส่งเสริมการบริโภคมะม่วง การเปิดโอกาสให้พ่อค้าในประเทศ  รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออกได้รู้จักมะม่วงที่มีแหล่งปลูกในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญ นอกเหนือจากการสร้างแรงจูงใจให้ชาวสวนมะม่วงรายย่อยใน 25 อำเภอได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม พัฒนาขีดความสามารถและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผลักดันให้ชาวสวนได้ร่วมกันผลิตมะม่วงปลอดภัยสารพิษ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยเหตุผลความเป็นจำนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6  ปี 2558″ ขึ้น ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2558  โดยภายงานประกอบด้วย การออกร้านและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ การเชื่อมโยงตลาด “กลุ่มชาวสวนพบผู้ค้าและผู้ส่งออก” การประชุมของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงล่าฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน การสาธิตขยายพันธุ์มะม่วง การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมะม่วง การประกวดมะม่วง การแข่งขันการแปรรูปมะม่วง”.