หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ตลาดเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว

Author by 18/04/15No Comments »

266-130313024848          นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรเพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรกร สินค้าเกษตรปลอดสารพิษและมีคุณภาพดี โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเองในตลาด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกรรมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิธีการดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อปี ..2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิต พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยจัดให้เกษตรนำผลผลิตมาจำหน่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และงานมหกรรมการเกษตร เช่น งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ งาน 9 ปี วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และงานธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น ในปี ..2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาตลาดนักปลอดสารพิษเปลี่ยนเป็นตลาดเกษตรสีเขียว ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับจังหวัดอื่นๆ อีก 16 จังหวัด โดยจัดจำหน่ายทุกพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายจำนวน 20 ราย จาก 5 อำเภอ (อำเภอเมือง, แม่ริม, สารภี,หางดง และแม่แตง) โดยใช้สถานที่ บริเวณโรงจอดรถด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดตลาดนัดเกษตรสีเขียว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ต่อมาอีกประมาณ 2 เดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับปรุงตลาดนัดเกษตรสีเขียวไปเป็นตลาดเกษตรกร ( Farmermarket) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดตลาดเกษตรกรในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

นายสุวรรณ  สุวรรณา  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า “การจัดตลาดเกษตรกรเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการตลาด และได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ สุวรรณา เป็นผู้ดำเนินการจัดการตลาดเกษตรกรในการวางระเบียบงานให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่นำผลผลิตด้านการเกษตรมาจำหน่ายทุกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทุกจังหวัด รวมทั้งให้เกษตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภค ได้เรียนรู้ในการวางแผนการผลิตการตลาด และผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง   ตลาดเกษตรกรมีสโลแกน “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” โดยเกษตรกรเป็นผู้ผลิต เป็นผู้จำหน่ายด้วยตนเองปัจจุบันมีเกษตรกรผู้จำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยสารพิษ จำนวน 75 ราย ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 1 ราย กลุ่มประมง 3 รายกลุ่มปศุสัตว์ 2 ราย กลุ่มหม่อนไหม 1 ราย กลุ่มผัก ผลไม้ 30 ราย กลุ่มแปรรูปอาหาร 15  ราย กลุ่มเสื้อผ้า 15 ราย กลุ่มสมุนไพร 3 ราย และกลุ่มข้าว 5 ราย  ซึ่งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกรทุกราย ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, มาตรฐาน GAP, อย.,ฮาลาล เป็นต้น

ตลาดเกษตรกรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า จึงมีกลุ่มตรวจหาสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้และอาหาร ทุกๆเดือน และให้บริการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ทุกๆ 3 เดือน ผลการตรวจในเดือนที่ผ่านมา สินค้าผลไม้ในตลาดเกษตรกรไร้สารพิษตกค้างถึง 100 เปอร์เซ็นต์  ตลาดเกษตรกรมียอดจำหน่ายเฉลี่ย สัปดาห์ละ 120,000 บาท สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กว่า 100 ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสัญจร ให้กับสมาชิกตลาดเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดตลาดเกษตรกรสัญจรในงานวันแรงงานแห่งชาติ, การจัดตลาดเกษตรกรสัญจรร่วมกับตลาด อตก. และตลาดรวมโชค”.