หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปงใคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Author by 19/11/14No Comments »

     5     แหล่งท่องเที่ยวมีอยู่มากมายหลายที่ ซึ่งการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นได้อย่างแท้จริง อย่างเช่นที่บ้านปงไคร้   ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ พร้อมที่พักที่สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

นางวชิราพันธ์  จมฟอง  ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บ้านปงไคร้ ก่อตั้งเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานแต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวบ้านนานแล้วและประมาณปี พ.ศ.2551 ชาวบ้านที่นี่ได้จัดให้มีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไม้ต้นน้ำขึ้น จึงได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้ และเมื่อหลายหน่วยงานเข้ามาเห็นป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ต่างก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะตรงกันว่าน่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และมีพรรณไม้ที่หายากอยู่หลายชนิดอย่าง เช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกหลายชนิด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดให้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งแยงขึ้น

ทางชุมชนบ้านปงไคร้จึงได้บรรจุป่าอนุรักษ์ต้นน้ำปงไคร้เข้าในรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปี พ.ศ. 2554 มีภาคเอกชนเข้ามาเสนอโครงการท่องเที่ยวเข้ากับชุมชนใช้ชื่อโครงการนี้ว่า กระรอกบิน ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับหนึ่ง โดยการเช่าพื้นที่ดำเนินการในชุมชน และจ้างแรงงานในชุมชน แต่ปัจจุบันหมู่บ้านปงไคร้ได้มีผู้ประกอบการได้เปิดที่พักและรีสอร์ทขึ้นมาอยู่หลายที่ ทางชุมชนจึงมีความคิดร่วมกันว่าน่าจะเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการนำเอากิจกรรมที่ชุมชนประกอบอาชีพอยู่แล้วมาเป็นจุดเด่นเช่น โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่น โครงการท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม มีดอกเบญจมาศพริกหวาน สตรอเบอรี่ โครงการท่องเที่ยวเดินป่า ดูพรรณไม้หายากเช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยและพรรณไม้หายากอีกหลายชนิดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณีแห่ต้นแคร่ในวันลอยกระทง ประเพณีมัดมือเดือนเก้า

และมีสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญโดยมีพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม มาก

2        จากการที่ชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยต้นแม่พันธุ์ฟ้ามุ่ยที่พร้อมออกดอกจำนวน 76 ต้น ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 ในป่าธรรมชาติไปแล้วนั้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับ ผศ.อุดม นวพานิชย์  อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ โดยสอนชาวบ้าน ให้เรียนรู้เทคนิคการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งชาวบ้านได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเมล็ด และการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้ในตู้เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาอบรมในครั้งนั้น เป็นอย่างยิ่ง ความมุ่งมั่น ในการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกันอย่างจริงจัง นำ โดย คุณศิฐิณัฐ หลวงหล้าหรือพ่อนัย ประธานกลุ่ม ที่เป็นแกนนำ (ปัจจุบันเสียชีวิต) ไปขอความอนุเคราะห์ให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ช่วยถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยง

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลโป่งแยงมีสภาพทางกายภาพทั่วไปเป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบพื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 71.92 %และเป็นพื้นที่ราบเพาะปลูกประมาณ 23.10 % พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ พริกหวาน ซาโยเต้ (ฟักแม้ว) ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ สตรอเบอรี่ หอมหัวใหญ่ คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศ สลัดแก้ว ลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สภาพภูมิประเทศของตำบลโป่งแยง จำแนกได้ดังนี้ สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ หมู่ที่ 1,3 สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ หมู่ที่ 2

ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลโป่งแยงมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง18-27 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส

ส่วนกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีสวนเกษตร เช่น พริกหวาน สตอรเบอรี่ ซาโยเต้ ดอกกุหลาบ ดอกเยอบีร่า มะเขือเทศ ฯลฯ  กระรอกบินบ้านปงไคร้ (Tree Top Flight)  หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้  และยังมีการชมสวนสตอบรี่ ปลอดสารพิษ 100% สามารถเก็บชิมและซื้อสตอเบอรี่สดๆ จากสวนได้ในราคา กก.ละ 400 บาท และบ้านพักแบบรีสอร์ทในไร่สตอเบอรี่ ราคาหลังละ 800 บาท นอนได้ 2 คน พร้อมอาหารเช้า/ อาหารเย็น ท่านละ 80-100 บาท (เป็นอาหารพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพ) แบบห้องพักห้องละ 600 บาท (บ้านต้นไม้ 1 ห้องเท่านั้น) นอน 2 คน พร้อมอาหารเช้า / อาหารเย็นท่านละ 80 -100 บาท (เป็นอาหารพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพ)

สำหรับเส้นทางการเดินทาง ถ.แม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขับรถผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 500 เมตร ขวามือ อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

ผู้สนใจสามารถได้ที่ นางวชิราพันธ์  จมฟอง  ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทร.08-2191-3388  หรือ นางอรุณ ตะติยา ผู้ประสานงาน โทร.08-1706-4469.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์ รุจิอริยอธิพร